Tinxaka ta Timbuti tale Kaya laha Afrika Dzonga

©Marinda Louw
Tinxaka totala titsutsume kusuka e central Africa kuya e dzongeni hiku chava ti tsetse fly na mavabyi ya tick-borne kutani vata na nkatsakanyo wa timbuti ta tindleve to leha na tokoma. Timbuti leti tinga hanya hi ximilani xinwana na xinwana naswona tikote ku hanya naku tswalana eka swiyimo swobiha. Kutshamiseka eka makhwati ya mimitwa e Eastern Cape, kuvuwa timbuti swivuye swihumelela. Laha van’wamapurasi vakume timbuti letingana voya byokoma na tindleve letikulu eka swihlahla swa mimitwa eka timbuti ta Angora, tinyimpu naku fuwa tihomu.
Timbuti tobasa ti tsakeriwile swinene tani hileswi aswi olova kutivona kutani ku hlanganisiwa mbuti ya xinuna ya dapple leswinga endla leswaku kutswariwa mbuti yosungula ya Boer goat eka purasi ra Kaalplaas kusuhi nale Cradock. Kufuwa eka nhova ya ntumbuluko swa endleka eka ndzhawu yikulu ya Afrika Dzonga naswona switala kuva kahle ku katsa swifuwo swohambana hambana swofana na timbuti eka purasi ra tihomu. Timbuti tina vuswikoti byo humelela; leswi swikatsa kuxavisiwa ka timbuti ta xikaya xikan’we na leswihumelerisiwaka hi timbuti.

Mbuti ya xi Nguni (Mbuzi)

©IVG
Muxaka wa Nguni type (Mbuzi) onge hi wona wunga tala swinene kutlula tinxaka letin’wana hinkwato naswona wukumeka eka tindzhawu letingana timpfula swinene talaha Afrika Dzonga. Timbuti leti Mbuzi ati kulanga ngopfu naswona tina xivumbeko xale xikarhi, laha ta xisati tinga tintsongo eka ta xinuna. Xikandza xa tona xiphambarhalile kumbe xina xivumbeko xa concave, hambi leswi ta xinuna tingana nhompfu yaxi Roma. Timhondzo na malebvu swikona eka rimbewu hinkwaro. Muxaka wa Mbuzi wuna mihlovo yohambana hambana, laha kungana mihlovo leyi fanaka na voya byo hatima byo koma. Timbuti tin’wana tingava na cashmere hi xixika.

Mbuti ya xi Xhosa-Eastern Cape

©IVG
Mbuti ya xi Xhosa yale Eastern Cape i yale xikarhi kuya eka yikulu ya ti mayisele. Xikandza xakona xilehile nakuva convexed na tindleve ta xirhendzevutani. Timhondzo tikona eka rimbewu hinkwaro, kambe malebyu yale ka taxinuna naswona aswi talangi kuva tiva kona eka taxisati. Malebvu ya ta xinuna ya lehile. Tina muxaka wokarhi wa muhlovo kufana na ko basa, ka ntima, buraweni na kotshuka naka buraweni, yiva na mihlovo yotala yohambana na swicoticoti, onge i mabilomu na marble naswona nhlangano lowotala wa humelela. Timbuti totala tina voya byokoma swinene naswona ti mila cashmere hi xixika.

Mbuti ya Muxaka wa speckled-Northern Cape

©Deon Vlok
Timbuti ta Speckled titumbuluka etindzhawini to oma ta Northern Cape naswona titekiwe hi van’wamapurasi kuya e tikweni ra Namibia laha van’wamapurasi vale Namibia vanga titshika tite tano. Timbuti ta Speckled tina ndhuma swinene naswona titiyerile, tile xikarhi kuya eka letikulu. Tina tindleve letinga xirhendzevutani nyana naswona hinkato ta xisati na xinuna tina timhondzo. Malebvu ya kumeka eka ta xinuna, xikan’we na ta xisati. Malebvu ya ta xinuna yatala kuva lawakulu.
Nhloko ya mbuti ya Speckled na milenge switala kufana hi muhlovo, tiva na vala robasa e gon’weni laha exikarhi ka timhondzo. Miri watona hinkwawo iwo basa wuva na mavala yo tshuka, kuva na swicoti coti swa buraweni na swantima laha nhlanenni nale mahlweni ka nhamu. Timbuti totala tina dzovo rohatima naswona tiva na cashmere hi xixika.

Mbuti ya Muxaka wa Kunene (Kaokoland)

©IVG
Tikota kukondzelela swiyimo swotika swinene swotani hile ka ndzhawu ya Kunene e Namibia, mbuti leyi yilarile yitlhela yileha yiva na milenge yo lala laha muxaka lowu wukumekaka eka vanhu va Himba. Timbuti leti titsakela ngopfu kufamba naswona tinga famba mpfhuka woleha tilavana na mati. Timbuti leti tina xikandza xo leha na tindleve tikulu leti cikinyaka Kunene na timhondzo eka rimbewu hinkwaro. Timbuti ta Kaokoland tina muhlovo lowungana swicoticoti na voya byokoma lebyinga songana nyana.

Translated by Ike Ngobeni