Ifuyo Yembuzi Zendabuko eSewula Afrika

©Marinda Louw
Iintjhaba zabafuduki ezivele e-Africa ephakathi safudukela etjingalanga zibalekela ubulwelwe be-tsetse fly kanye nobulwelwe be-tick-borne (ubulwelwe ububangwa mikhaza) beza nembuzi eziyihlanganisela yembuzi ezineendlebe ezifitjhani kanye nezide.
Imbuzezi zidla nanyana ngiyiphi imetherayili ezintjalo begodu zasinda bezazala nanyana ubujamo egade ziphila ngaphasi kwabo gade bubudisi. Sele bafike bahlala nazo esifundeni se-Eastern Cape, esinamahlathi azele ngameva ukufuya imbuzi kwabayipumelelo. Lapha abalimi bakhona bathola imbuzi ezinoboya obufitjhani kanye neendlebe ezilengako ezavula i-vegetation egade enameva zivulela imbuzi ezimhlobo we-Angora, izimvu kanye neenkomo.
Imbuzi ezimhlophe zazithandwa khulu ngombana zibonakala lula ukobana zizibandakanya ngokomseme nembuzi eziduna ezimatjhatjhazi ekwarholela ekutheni kubelethwe i-Boer goat eplasini le-Kaalplaas eduze kwe-Cradock.
Ukufuya ngobunengi ehlathini lemvelo kuyarhonakala eSewula Africa begodu kukhambelana nezomnotho walapha ukobana uhlanganise imihlobo eyahlukeneko yeenlwane nokufaka imbuzi hlangana nefuyo yakho eplasini lakho. Imbuzi zinekghono lokuthuthuka, lokhu kufaka hlangana nokurhweba ngembuzi zendabuko kanye nokuthuthukisa imikhiqizo ehlotjaniswa nazo efana neskhumba.

Umhlobo Wembuzi ze-Nguni

©IVG
Umhlobo we-Nguni type (Mbuzi) mhlobo wembuzi lo uzele ukudlula eminye imihlobo yembuzi zendabuko begodu uvamise ukutholakala eendaweni lapha izulu lina khulu eSewula Africa.
Umhlobo we-Mbuzi lo zinomzimba omcani ukuya kohlangana nendawo, ezisikazi zincani khulu kuneziduna. Zinobuso obusipara, nanyana ezinye imbuzi eziduna zinepumulo yamaRomeni Kodwana zombili eziduna nezisikazi zineempondo kanye namandevu.
Imbuzi yomhlobo we-Mbuzi zimbalabala, zinombala ofanako emibalabala kanye noboya obufitjhani obuphazimako. Ezinye imbuzi zivele i-cashmere ebusika

Imbuzi Zesifundeni se-Eastern Cape Xhosa

©IVG
Imbuzi zesifundeni se-Eastern Cape Xhosa zihlangana nendawo begodu zinemisipha emikhulu. Ubuso bazo bude begodu zineendlebe ezide. Zombili eziduna nezisikazi zinamaphondo, kodwana ngeziduna zodwa ezinendevu. Iindevu zembuzi eziduna zikulu. Imihlobo eminengi enemibala efanako emhlophe, enzima, enzotho kanye nebomvu enokunzotho (nanyana enemibala emibili nanyana edlula leyo eyahlukahlukeneko, enamaqhatjhaza, kanye nephetheni enamathuthumbo nayo yoke ihlanganisela yemibala. Iimbuzi ezinengi zinoboya obufitjhani obuphazimako begodu zivela i-cashmere lokha ubusika bumakhaza.

Umhlobo Wembuzi i-Northern Cape Speckled

©Deon Vlok
Imbuzi yomhlobo we-Speckled ivela esifundeni esomileko se-Northern Cape iza nabafuyi abavela e-Namibia lapha baqiniseka khona bona ihlala imsulwa. Imbuzi yomhlobo we-Speckled inemispha emikhulu begodu yimbuzi ehlangana nendawo ngomzimba ukuya kwekulu. Iinendlebe zikulu ezilengako begodu zombili eduna nesikazi zineempondo. Eziduna zineendevu kanye nezinye ezisikazi. Indevu zembuzi eduna zikulu.
Ihloko yembuzi yomhlobo we-Speckled kanye neenyawo zayo zinombala onzima onamatjhatjhaza amhlophe esphongweni hlangana namaphondo. Umzimbayo woke umhlophe, unamatjhatjhaza abovu nanzotho nanyana amatjhatjhazi anzima anomuda onzima phezulu, nangaphambili entanyeni. Imbuzi ezinengi zinoboya obufitjhani obuphazimako begodu zimila i-cashmere ebusika.

Imbuzi Zomhlobo we-Kunene (Kaokoland)

©IVG
Ziphila kuhle ngaphasi kobujamo bezulu esifundeni se-Kunene e-Namibia, imbuzi le imatsikani ibeyikulu zinomlenze omatsikani ivamise ukutholakala nabantu bomhlobo we-Himba. Imbuzesi zithanda ukukhambakhamba begodu zirhona ukukhamba amabanga amade ziyokufuna amanzi. Imbuzezi zinobuso obude obondileko neendlebe ezide ezilengako kanye namaphondo ezisikazi kanye neziduna. Imbuzi zomhlobo we-Kaokoland imabalabala inoboya obude ukuya kobufitjhani obuqondileko.

Translated by Lizzy Shongwe