Swilaveko swa Mati ya Tinguluve

Mati yatala kuva yanga vulavuriwi hi wona loko swita eka kufuwa tinguluve, kambe i xin’wana xankoka swinene eka matirhelo ya miehleketo eka miri wa yona. Eka rihanyo rakahle, mati yon’wa yobasa yafanele kuva kona eka tinguluve himinkarhi hinkwayo, leswaku tita kota kun’wa loko ya laveka nkarhi wihi na wihi.
Khwalithi ya mati, maxelo na switeji swakukula swifanele kutekeriwa enhlokweni loko kulangutisiwa mati lawa lavekaka eka tinguluve.

Khwalithi ya Mati

©Glenneis Kriel
Khwalithi ya mati yifanele ku kamberiwa, leswaku yita kota ku lulamisiwa loko swilaveka. Laha mati yakumekaka kona switala ku kombeta khwalithi ya mati naloko yalulamerile kuva ya nyikiwa tinguluve, kungava damu, mati yaka masipala kumbe lawa yanga borhiwa. Leswi swifanele ku langutisisiwa:
Ti bacteria: Ku cheriwa ka Chlorine swa hlohleteriwa loko kutele ti bacteria. Tsundzuka leswaku mati ya thyaka na leswi chelaka mati swinga hlangana na swiphiqo, se swina nkonka ku cinca mati himinkarhi naku basisa leswinga chela mati.

Acidi ya mati: Mpimo wa pH ya mati wufanele kuva exikarhi ka 5 na 8. Loko yova e hansi kumbe ehenhla swingava na xiave eka kunwiwa ka mati naswona yangava na khombo. Mati lawa yanga tala acid (ehansi ka 5), yanga tisa kurhosa kumbe ku onha ti phayiphi kasi mati lawa yanga tala saline yanga siya swilo endzeni ka tiphayiphi laha tinga pfalekaka leswinga endlaka leswaku tilava ku basisiwa.

Kutsindziyela: Calcium na magnesium i timinerali leti talaka kukumeka letinga endlaka leswaku mati yava “hard”. Xi olovisa mati xinga laveka ku olovisa mati.
Ti nitrates, sulphates ta lehenhla natin’wana ti minerali: Swakudya swa tinguluve swifanele ku lulamisiwa leswaku switava na ti minerali nati khemikhali letinga fanela. Mati yata fanela ku sefiwa kumbe ku cheriwa swinwana loko yanga se nyikiwa tinguluve, laha eka minkarhi yinwana yanga endlaka leswaku kufuwa swinga vuyerisi.

Nhlayo leyi Lavekaka

©Glenneis Kriel
Nhlayo ya mati lawa ya lavekaka masiku hinkwawo yiya hiswilo swohambana hambana kukatsa xiyimo xa maxelo, swakudya, rihanyu na xiteji xavuhumelerisi bya tinguluve kukatsa na swo chela mati leswi tirhisiweke.
Laka kunga fuyiwa tinguluve totla, nguluve yinga lava 5 kuya eka 10 wa tilitara ta mati masiku hinkwawo, laha swilaveko swa mati swingavaka ehansi ka 2 litres hi nguluve hi siku eka leti tahaku lumuriwaka kuya eka 6 litres hi nguluve hi siku eka letinga kula hiku tirhisa swin’welo swa nipple. Leti ta xisati leti mamisaka tinga lava kukuma mati yotala swinene leswaku titava na masi yotala, laha swilaveko swatona swa mati swingavaka exikarhi ka 15 kuya eka 32 litres hi siku eka maphamelelo ya nipple, laha swilaveko swa mati eka leti lavaka kutswala kungavaka exikarhi ka 12 kuya eka 15 litres hi suku.

Swin’wana ku Swilanguta

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA.
Mati yafanele yava ya horile, handle ka swona tinguluve tinge nwi mati yalawo. Veka mati eka ndzhawu leyinga na ndzhuti. Swibye swa mati swifanele ku boheleriwa eka pala kumbe e hansi ku endlela leswaku yanga halaki naswona swifanele ku basisiwa himinkarhi. Mhaka nkulu iku mati ya khwalithi yafanele kuva yafana na lawa ya nwiwaka hi vanhu leswi vulaka leswaku yafanele kuva ya basile swinene lero na mufuwi anya ya nwa.

Ndhope yo Hlambela

©Glenneis Kriel
Van’wamapurasi vantsongo vaha endla tindzhawu ta ndhope, kambe swikumekile leswaku swipfuna ku hunguta mahiselo. Kuvikiwa leswaku swihunguta mahiselo ya tinguluve hikwalomu ka 2 degrees Celsius, leswi endlaka leswaku swiolova kuva tijuluka leswitikaka swinene eka tinguluve hikuva tihava laha kunga humaka nyuku kona. Kuvumbuluka eridakeni swiendla leswaku switswonga ngati swofana na swigalani na tinhwala swidzudzeka, kambe swinga tekiwi tani hi leswinga yimelaka kulawuriwa ka swona loko swiphiqo swivakona. Ku engetela kwalano, kuvumbuluka eridakeni i mahanyelo ya ntumbuluko ya swiharhi, leswi vanhu van’wana vavulaka leswaku swi hoxa xandla eka kuhanya kahle ka swiharhi.

Translated by Ike Ngobeni