Emanti Ladzingwa Tingulube

Emanti yindzaba lokungajwayele kukhulunywa ngayo ekukhuliseni tingulube, kepha amucoka kakhulu ngoba adlala indzima lemcoka emtimbeni wengulube. Kute ingulube iphile kahle, emanti lahlobile futsi lapholile ekunatsa kufanele ahlale akhona ngaso sonkhe sikhatsi, khona tingulube titokhona kutfola emanti ngaso sonkhe sikhatsi natiwadzinga. Kuhloba kwemanti, simo selitulu kanye naletinye tigaba tekukhula konkhe loku kufanelwe kubhekwe nakubukwa kutsi kudzingeka emanti langakanani.

Kuhloba kwemanti

©Glenneis Kriel
Kuhloba kwemanti kufanelwe ngabe kwentiwa njalo ngemnyaka, khona kutotsatfwa tinyatselo nangabe kuyadzingeka. Kutsi emanti asuka kuphi nako kunemtselela kutsi ahlobe kangakanani, kungaba kutsi asuka edamini, kumasipala noma ku Borehole. Loku lokulandzelako kufanelwe kubukwe:
Kutsi ligciwane lingakanani: kulapha lamantin ngeChlorine ngiko lokudzingekako kutsi emanti ahlobe. Khumbula kutsi emanti lancolile nebantfu labanatsaka ngibo labenta leligciwane litfole emandla, loko kumcoka kutsi uhlale ugeza indzawo yemanti.
iAcidity: ipH yemanti kufanele ibe ngu 5 kuya ku8. Konkhe lokungetulu noma lokungephansi kwaloku kungaba yingoti. Emanti laAcidic ngephansi kwa5 angabanga kutsi tintfo tikhuntse.
Kucina: iCalcium kanye neMagnesium ngito letihamba phambili letingenta emanti acine. Intfo letsambisa emanti ingasebentiswa kutsambisa emanti. Kuba setulu kweNitrates, Sulphates kanye nalamanye emaMinerals: kudla kwetingulube kufanelwe kulungiswe kute imitsi nemaChemicals igadzwe. Emanti ngalesinye sikhatsi kungadzingwa kutsi asefwe noma ahlobiswe angakaniketwa tingulube.

Angakanani emanti ladzingekako

©Glenneis Kriel
Kutsi angakanani emanti ladzingekako ngelilanga kuya ngetintfo letinyenti, lokufaka ekhatsi simo selitulu, kutsi tingulube tidlani, imphilo yetingulube. Ngalesinye sikhatsi tingulube tingadzinga emalitsa langu5 kuya ku10 ngelilanga, ngalesinye sikhatsi emanti ladzingekako ngelilanga angaba ngephansi kwemalitsa lamabili ingulube iyinye leseyincane. Loku kuhamba kuhlukane kuye ngekutsi ingulube seyikhule kangakanani.

Letinye tintfo lekufanele utibuke

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA.
Emanti kufanele angashisi, ngoba uma ashisa tingulube ngeke tiwanatse. Ngakoke gcina emanti emtfuntini. Tintfo tekufaka emanti kufanelwe tifaswe kahle, kwentele kutsi tingulube tingawacitsi. Kufanele tihlale tigezwa ngaso sonkhe sikhatsi. Bantfu kufanele bakwati nabo kunatsa lamanti, ngako ke letintfo letihlala emanti kufanele tihlale tihlobile.

Kugeza elidzakeni

©Glenneis Kriel
Sebancane balimi labenta emanti elidzaka bentele tingulube tabo, kepha kutfolakele kutsi loku kuyasita kwenta kungshisi kakhulu. Kunganciphisa kushisa engulubeni nga 2 degrees Celsius, loku kuncono kakhulu kunekujuluka ngoba kumatima kutsi tingulube tijuluke. Kugicika elidzakeni kusita kwenta emakhatane angagcwali engulubeni, kepha loku kufanelwe kungabonwa njengentfo lelaphako nakuvela tinkinga. Kungeta kuloku, kugicika elidzakeni yintfo leyentiwa tilwane.

Translated by Thandokuhle Motha