Rhebuck
Lebele

© Roger de la Harpe

Lebitso

Lebele [Pelea capreolus]

Tjhadimeho

Mabele a ka kala dikilogeraom tse 30, ka bolelele ba mahetleng ka dimilimetara tse 700 – 800. Ena ke tshepe e sesane, ka molala o molelele a lekaneng feela.
E na le ditsebe tse sesane ka nko e ka reng kotola ka boya bo bosweu mpeng. Ke dipheleu feela tse nang le manaka a ntlha tse bohale a malelele a leng dimilimetara tse 150 -250 ka matloptlopo tlase.

Dijo

Tshepe ena e atisa ho fula empa e ka ja mefuta e fapaneng ya dimela. E ja meru, metso, dipeo le dipalesa ka Phupjane ho ya ho Mphalane.

Tswalo

Lebele le atisa ho tswala ka dihla, hangata ka Hlakubele le Mmesa. Ho tswalwa konyane e leng ka morao ha dikgwedi tse robedi tsa tswalo.
Mabele a tshehadi a siya mohlape matsatsi a mararo peole ho peleho. Ka morao ha moo, mmatsona a boloka dikonyane ho fihlela dibeke tse tsheletseng, ka nako ena di a di nyantsha.

Boitshwaro

Phedisano ya phoofolo ena e kopakopane, phoofolo ena e atisa ho dula mohlapeng e nang le mabele a 12 moo ho nang le pheleu e leng, tse tshehadi tse mmalwa le dikonyane. Dipheleu di ka phela di le ding.
Di atisa ho dula bakeng se leng moo di tla lwanela sebaka seo. Di atisa ho hona le ho tshosetsa. Di mahlahahlaha tsatsi kaofela empa di atisa ho phomola ha ho tjhesa. Di kgona ho tlola hantle hape di matha seka pere ka maoto a ka morao le a ka pele a rahang a tiile.

Lehae

Di atisa ho haha mahareng a dinaka tse dithabathaba, tse masabasabeneng moo ho nang le majwe teng.

Dibatana

Tau, lengau, lefiritshwane, ntja ya ho tsoma ya Kapa, tlhware le mopheme.

Dinoutu tsa Naheng

Lebele ke lona phoofolo diaparo tsa dipapadi tsa Reebok di rehilweng ka lona. Lebitso lena le kgethilwe ka baka la bokgoni ba phoofolo ena dithabathabaneng, kajeno e lebitso le tsebahalang lefatsheng.