Rhebuck

© Roger de la Harpe

Leina

Grey Rhebuck [Pelea capreolus]

Sebopego

Di kala boima ba go lekana le dikhilometere tše 30, ka magetla a botelele ba go lekana le dimillemetere tše 700-800. Ke phoofolo e sese, ya go ba le molala o motelele, yona ke Phuthi ya bogolo b aka magae.
E na le ditsebe tše koto tša go belega le nko ye nkgokolo le mmele wa boya, wa mmale wo mošweu ka tlase. Ke Dikgapa fela tše nalego manaka a thwii, a go šupa godimo, e bile a kala botelele ba go lekana le dimillimetere tše 150-250 mm. Di na le maswao a di ring ka tlase.

Dijo tša ka Mehla

Phuthi ye e phela ka go ja mehlare e fela ka naki ye engwe e nale go ja dijo tša go fapana. Di rata go kgetha mehlašana le matšoba.
Gape le medu, dipeu le matšoba a mangwe di na le go a tšea ka kgwedi ya June go fihla ka Oktobere.

Go Rua

Ke phoofolo ya go belega ka sehla, e bile nako ya go rua e direga go thoma ka kgwedi ya Febeware go fihla ka Kgwedi ya Aporela.
Ban aba belega morago ga nako ya go gola ya dikgwedi tše seswai. Tše di emilego di tlogela magoma pele ga matšatši a mararo. Morago ga pelego bo mme ba fihla bana dibeke tše selela e be di amuša.

Mokgwa

Di na le dikgwerano tša go hlakahlakana, di hwetšagala gare ga dihlopha tše nnyane tša dipalo tša go lekana le lesomepedi, o hwetša ye kgolo ye tee le tše nnyane tša go balega. Tše nnyane di budutu kudu. Di šireletša mafelo a tšona.
Di dira medumo ya go swana le go gemele ka godimo,go šila le go gegea. Ke diphoofolo tša go tšhutla bošego ge go fiša. Di kgona go kitima le tabago ga bose maoto a yona, ka ga a bopegile go dira seo.

Lefelo

Di rata mafelo a goba le bjang le matlapa.

Dihwetšagala kae

Grey Rhebuck ga di a tlaelaga e fele di phatlaladitšwe mafelo a go fapana. Di hwetšagala mafelong a go swana le Eastern and Western Cape, westward ya Kapa ya Peninsula, Mpumalanga le Northern Province, mafelo a ko godimo bjalo ka of Lesotho, Free State, le Drakensberg areas of KwaZulu-Natal. A tlawetše dithaba tša motheoša, mmoto le me mmoto ya ko godimo kudu.

Dibatakgomo

Tau, nkwe, phiri, tlhware le phukubje.

Field Notes

Go tsebaga gore Rhebuck e tlhaga go Reebok brand of sports show. Leina le be ke kgethethiwe ka lebaka la gore e na le bokgoni bja go namela dithaba e bile lehone ke yona e ka pele.