Wrasse

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Wrasse

Lelinye ligama lelatiwako

Lipfishes; Imfishi yetindzebe

Ligama lesayensi

Labridae

Linani

Ingangemamitha langu 2,5, silinganiso singemashumi lamashumi lamane nesihlanu.

Kutiveta

Ticindzetelekile, tinemtimba lomudze. Luphiko loluchubekako ngekukhula. Imisila yato itindingilizi, leminye mifishane, tihlukanisekile futsi tilunate. Tigogo tilula. Tinemibala leminingi futsi kulula kutibona ematjeni-tiluphuti lokhanyako, mtfubi, luhlata losasibhakabhaka, mhlophe, luhlata kanye namnyama. Lesetikhulakhulile tibukeka tihlukile kunaleto letindzala.

Satiso setintfo

Umndeni we Labridae ufaka tinhlobo letimashumi lasitfupha nemfica nemacembu etilwane lamakhulu lasihlanu. Tinengi ematjeni. Tiphindze titfolwe esihlabatsini lesingetulu, emibhedzeni yelikhula kanye nasemapolini ematje. Tingajikisa bulili bato uma letinemandla letindvuna tifa (ngekwasencansini). Letinye tilwane letincane tenta ngendlela yetimfishi letihlobisako ematjeni. Tisakateke kakhulu emantini lavulekile elwandle/emifuleni

Kudla kwato

Tidla tilwane letincane netitjalo letindanda ngetulu kwemanti, timfishi kanye netilwane letite imigogodla letifana nepolychaete, tibungu, brittlestars, tinkhala kanye nemashrimps.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Goldsaddle wrasse - Bodianus perditio
Lyretail wrasse - Bodianus anthioides
Napoleon wrasse - Cheilinus undulatus