Wrasse

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Wrasse

Elinye igama ebizwa ngalo

Lipfishes

Igama lesayensi

Labridae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe ma-2,5m, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amane nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude wamahlangothi asipara. Inelungu langemhlana ethaya ngalo eliqaqadako. Umsilayo uvamise ukuba rondo, ezinye ziba nohlukaniseke kabili, wakheke njenge forogo begodu ubumbeke njengomkhonto. Amaphepha akha isikhumba sayo abutjhelelezi.
Inombala okhanya khudlwana begodu kulula khulu ukuyibona hlangana neemilo ngemanzini- inombala o-orentji okukhanya khudlwana, osarulana, ohlaza sasibhakabhaka, omhlophe, ohlaza satjani kanye nonzima. Amadzinyanazo avamise ukuhlula khudlwana nalezo ezidala ngamibala.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Labridae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi asithandathu nethoba kanye nemihlobazo ema-500. Zitholakala ngobunengi khulu hlangana neemilo zangemanzini. Zinokutholakala nesandeni yaphasi esithomeni samanzi, hlangana notjani bangemanzini kanye nahlangana namatje angemanzini.
Zikghona ukutjhugulula ubulili bazo nange kufa eduna nengebusako (sexually dimorphic). Ezincani zaso zisebenza njengalezo ezihlwengisako hlangana neemilo namarholorholo wangemanzini. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imihlobo yeemilo ama-zooplankton iimfesi kanye neenlwanyana zomhlobo onganamgogodlha ezifana nemihlobo yenizoka, iinkala, brittlestars, kanye nama-shrimps.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wezinga elifuthumeleko kanye nelitjhisako.

Imihlobazo ejayelekileko

Goldsaddle wrasse - Bodianus perditio
Lyretail wrasse - Bodianus anthioides
Napoleon wrasse - Cheilinus undulatus