Wild Date Palm

© Roger de la Harpe

Ligama

Wild Date Palm, Senegal Date Palm (Phoenix reclinata)

Inchazelo

Lolusundvu lwesiganga lunemacembe lamise kwetinsiba. Lolusundvu loluhlala luluhlata alukhuli kakhulu kwengca ema mitha lasitfupha ngebudze futsi livame kuvela etindzaweni letindzawonye, ngeluhlanga lunye noma lamanengi lagwenjile lavela ngetulu kwalamanye. Ligcolo lalolusundvu lwesiganga linsundvu lotopele kuya kumphunga lotopele bese lamacembe ayahwaya futsi anetibati. Emacembe amamitha lamatsatfu kuya kulamane ngebudze. Lokusalusiba kunemacenjana lamashumu lasihlanu.sisekelo semacenjana siyahlaba bese lalamanye aluhlata lotopele, lolula nalomanyatelako.
Timbali tihlelekile ngendlela yemacembe lamancane laseceleni kwekugcina kweluhlanga. Lendvuna nale nsikati tisesitjalweni lesehlukile nalenye. Timbali talendvuna tiyagegeleta bese timtfubi longcolile longatsi uyaphela. Timbale talensikati tincane, tisandingilizi futsi timtfubi losa luhlata. Titselo tincane (2,3x1,4 cm) bese titalwa titinkhulu, tihlangene. Sikhumba sesitselo siyabonakala, simtfubi nasisesincane bese sinsundvu nasesikhulile nenhlanyelo yinye ngekhatsi kwaso.

Lapho titfolakala khona

Lamacembu tikhula lapho kunendlela yemanti lahlala akhona njengemanti emifudlana, lekumele kuphela kwawo etindzaweni letomile. Lolusundvu lwesiganga, lesijwayele emanti, livame kuba Sibonelo sendzawo lenemanti lahambako endzaweni letsite, noma ngabe kute emanti lakhona ngalesosikhatsi.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Titselo talolusundvu lwesiganga tilungiswa tilwane letimunyisako, tinyoni kanye nebantfu bese lenhlilitiyo yalesihlahla isetjentiswa njengesibhidvo. eNingizimu Afrika nase Botswana letitjalo tiyahlutwa kwentela kutfola lolokungemanti lokubese kusetjentiswa kwakha liwayini lwelusundvu. Lokukwentiwa kungakefiki sikhatsi sekuphuma kwetimbali talesitjalo noma sihlahla.