Wild Date Palm

© Roger de la Harpe

Igama

Wild Date Palm, Senegal Date Palm (Phoenix reclinata)

Ihlathululo

Umhlobo lo womuthi obizwa nge-Wild Date palm unamakari wesakhiwo esifana namasiba. Unjalo nje uhlala uhlaza begodu awukhuli bewube mamitha asithandathu wokuphakama begodu kanengi utholakala eendaweni eziminyeneko, ngokuthi ube nesiqu sinye nofana ezimbalwa ezivamise ukungamela ezinye. Amaqolo womuthi lo-Wild Date palm anombala ozotho okumnyama ukuya komlotha begodu amakarawo amarhwarhwa. Amakari made ngamamitha amathathu ukuya kamane. Ikari linye limila amakari azijameleko angaba masumi amahlanu ehlangothini. Amakari wokuthoma amameva begodu anombala ohlaza satjani, ayatjhelela begodu ayarhanyazela.
Amathuthumbo aba matlhurhelo amila lapho kuhlukana khona iincenye eziseduze nesiqu sawo. Oduna nosikazi umila ngokuhlukana. Amatlhurhelo aduna abizwa ngokuthi yi-caduceus begodu anombala osarulana okungakahlwengi. Amatlhurhelo asikazi mancani, begodu akheke njenge lerhe kanye nombala osarulana okuvangeke nokuhlaza satjani. Iinthelo zawo zincani ngokuthi (2,3x1,4cm) begodu zimila ngobukhulu, nangokuminyana. Ubufutjhufutjhu belingaphakathi, bunombala osarulana lokha nakasese mancani kuthi nasele akhule ngokwaneleko abe nombala ozotho nekuvame ukuba nembewu yinye ngaphakathi.

Lapho itholakala khona

Imihlobo le ithela khulu lokha nayisendaweni enezinga lamanzi amanengi, njengendaweni ezimidzwele, nekusizathu sokungatholakali kwazo eendaweni ezomileko. Umuthi lo-Wild Date Palm, ukuthembela emanzini kwawo, kulithswayo elibonakale kanengi eendaweni lapho begade amanzi agijima khona, nanyana amanzi angasabonakali ngaleso isikhathi.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Iinthelo zomuthi lo i-Wild Date Palm zizunywa khulu ziinlwani zomhlobo omunyisako, iinyoni kanye nabantu ngokufanako, kuthi ingaphakathi lomuthi lo lisetjenziswe njengomrorho. ESewula Afrika kanye ne-Botswanai isimilwesi siminyelwa amanzanaso asetjenziselwa ukwenza iwayini. Lokhu kwenziwa ngaphambi kukuvela kwamathuthumbo womuthi lo.