Wild Date Palm
Palema ya Lehla ya Lešoka

© Roger de la Harpe

Leina

Palema ya Lehla ya Lešoka, Palema ya Lešoka ya Senegal (Phoenix reclinata)

Tlhalošo

Palema ya Lehla ya Lešoka e na le sebopergo sa mafofa. Palema ye ya mohlakamotala ga e gole go feta dimetara tše 6 ka botelele e bile gantšhi e hlagelela ka nageng tša gokitlana, ka kutu ye tee goba go feta le tša bo kgopamo ka go golela ka godimo ga tšona ka moka. Lekwamati la Palema ya Lehla ya Lešoka ke la go ba botsothwa go ya go bo putšwa bja go fifala le mahlare a go ka ba le mabadi a makgwakgwa. Mahlare a botelele bja dimetara tše 3-4. A sebopego sa mafofa a mahlatšana a go fihla 50 mathokong a wona. Mahlare a ka fase a na le mokokotlana a mangwe a mmala wo motala o fifetšego, a boreledi gomme a phatsima.
Matšoba a hlogo a mela godimo ga diaksile tša mahlare a bafsa ntlhorong ya kgauswi. Dipoo le ditshadi di ka dibjalong tše pedi tša go arogana. Matšobana a dipoo a khadišiase le go galoga ka boserolane bja go tshilafala. Matšoba a ditshadi ke a ma nnyane, a sebopego sa kloupu le botala bja serolane. Dikenywa ke tše nnyane (2,3x1,4 disentimetara) le go hlagelela a le magolo, ka dihlopha tša go lekellela fase. Sesohlo sa dienywa se meetsentšhi, a boselane ge a le ma psha le ge e ka ba le botsothwa putšong ka peu ye tee ka gare.

Moo a hwetšwago gona

Mehuta ye ya diphedi e rata kudu moo go nago le meetse a leruri a ma ntšhi gona ka tafoleng ya meetse bjalo ka ge go le lefelong la meetse a leruri a ka mašokeng, yeo e ikarabelago ka hlokego ya yona ka mafelong ao a senago pula. Palema ya Lehla ya Lešoka, ka go phela ka meetse, gantši ke taetšo ya peleng ya kelelo ya meetse a leruri ka lefelong le itšego, le ge e le gore ga go na meetse a bonagalago ka nako yeo.

Dintlha tša naga

Dienywa tša Palema ya Lehla ya Lešoka di nyakwa kudu ke diamuši, dinonyana le batho ka go swana le pelo ya mehlare e šomišwa bjalo ka morogo. Ka Aforika Borwa le Botswana dibjalo di tšewa go leorojana la go tšwa mešifeng ya lehlare yeo e šomišwago go dira beine ya palema. Se se dirwa pele ga nako ya go thunya.