Tuna

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Tuna

Ligama Lesayensi

Scombridae

Linani

Ungemamitha langu 2,5, silinganiso limitha linye.

Kutiveta

Umtimba mudze uye unciphe, ngasekugcineni. Imphumulo icijile. Timphiko timbili letingagobeka tibemalayini. Timphiko letehlukene leticinile letingakatsambi. Umlomo nmukhulu. Ivamise kuba libala lelisiliva lelinemibhalo lemnyama kuto, letinye tinetimphiko letimtfubi noma luhlata losasibhakabhaka.

Satiso Setintfo

Umndeni we Scombridae ufaka tinhlobo letilishuminesihlanu netilwane letimashumi lasihlanu nakunye. Batingeli labaphangisako emantini lavulekile. Ngalesinye sikhatsi titfolwa ngemacembu lamakhulu. Lenkhulu yiBluefin tuna. Ingagcina lizinga lekushisa kwemtimba ngetulu kwalokujwayelwe, lokwenta lizinga lekuphangisa libesetulu. Tisakateke emantini lavulekile emifula/ elwandle.

Kudla Kwato

Tidla letinye timfishi, emasquid, tilwane tasemantini bese letinye tidla tilwane letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngekushisa/kubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.

Tilwane Letatiwako

Atlantic bluefin tuna
Thunnus thynnus
Dogtooth tuna
Gymnosarda unicolor
Mackerel
Scomberomorus maculates