Tuna

© Johan Boshoff

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Tuna

Igama Lesayensi

Scombridae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe ma-2,5 m, ubuncani bazo ziba yimitha eyodwa.

Ikambiso Yokufanisa

Inehloko eyakheke njengebondo, kuthi ukuyela esiphethweni sayo irhunyele. Inqophile. Inamalungu asemhlana ethaya ngawo navamise ukubhinceka. Inomsila owakheke njengeforogo begodu uqinile. Inomlomo omkhulu. Kanengi ibanombala osiliva kanye namabala amnyama kezinye zakwabo, ezinye zazo zinamalungu ezithaya ngawo asarulana nofana ahlaza.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Scombridae wakhiwe mikhakhawo elitjhumi nahlanu kanye nemihlobo ematjhumi amahlanu nanye. Zimhlobo omsinya khulu ekuzumeni emalwandle avulekileko. Kesinye isikhathi zinokutholakala ngomhlambazo omkhulu. Ikulwazo yi-Blue tuna. Ikghona ukubamba ubujamo bomtjhiso womzimbawo ongaphezu kwamahlangothi woke, nekungikho okwenza bonyana ibelo lazo libe msinya khulu. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinfesi, iinlwanyana ezincani ezithayako, ama-squid kanye nama-plankton.

Ukusabalala Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani ezinokubuthana hlangana neemilo zemanzini.

Imihlobazo Ejayelekileko

Atlantic bluefin tuna
Thunnus thynnus
Dogtooth tuna
Gymnosarda unicolor
Mackerel
Scomberomorus maculates