Tindlela Letehlukene te Nyama yeNgulube

©Winelands Pork
Litiko lenyama yengulube eNingizimu Afrika ngekukhicita kwenyama lencane kwente umphumela kunyama yengulube eNingizimu Afrika ngekuba nemafutsa laphansi kunenyama yengulube yakumave lamaningi lamanye. Ngaphandle kwaloku, inyama yengulube eNingizimu Afrika kudla lokucinile kwemanutrients, kuvutsiwe ku amino acid lemcoka, kumavitamin nakumaninerals, ngelinani leliphansi le cholesterol kanye nemafutsa e acid lamantin kakhulu.
Le South African Pork Producers Organisation (SAPPO) – Litiko Lekukhicita Inyama yeNgulube lase Ningizimu Afrika kuluhlelo lwe Ndlela Lecondzisako Lephelele ku Nyama yeNgulube yase Afrika ngendlela lelandzelako njengekwatiwa kwekujutjwa kwenyama yengulube.

Timbabo Letisidudla

©Winelands Pork
Letimbambo letisidudla letimacatsa tijutjelwe dvutane kwentsamo ngasekugcineni kwemtimba futsi, ngekuya kwe Ndlela Lecondzisako Lephelele ku Nyama yeNgulube yase Ningizimu Afrika, nguyona inejusi, nguyona nyama yemacatsa letsambile longayitfola. Kulicebo kuvele uyitfose ngelipani noma uyishise esitofini. Letimbambo letisidudla tingaphindze tijutjwe tibe tigadla te kebab, tekutfoswa netibhidvo, tekwenta kudla kwelisobho noma sitjulo.
Lenye indlela, lelihlombe lingasuswa, ligocwe noma libekwe ngasekhukhwini kwentela kulitfosa kahle ehhavini, noma lomcamelo welihlombe ungajutjwa kusuka emaseleni lelikhulu lelihlombe. Lomcamelo yinyama lengenatsambo lejubekile nesinongo lesihle, ilungele kushiswa ehhavini.

Lubhambo

©Winelands Pork
Lelibhambo lingababete litsambo phindze ligicikiswe noma lishiywe nalelitsambo ekhatsi kwentela kufakwa ehhavini kute litfoswe noma lijutjwe libe tincetu letilungele kutfoswa epanini, tosiwe noma tihashulwe, ngekwekuvelela noma ngaphandle kwako noma kufaka sinongo.

Lukhalo

©Winelands Pork
Lelikhalo lingasetjentiswa njengekutfoswa ehhavini nelitsambo ekhatsi noma ngaphandle kwelitsambo, nalokutfosa lokubitwa nge saddle umangabe lelikhalo lingakahlukaniseki laba ngemaphisi lamabili. Lelikhalo lingaphindze lijutjwe litsambe phindze tincetu letivelelako, letingatfoswa, tosiwe noma tihashulwe, ngekufakwa noma ngekungafakwa tinongo noma lokwenta kutsi tibemunandzi.

Lencenye Lesidudla Ngasekugcineni

©Winelands Pork
Lencenye lesidudla ngasekugcineni ingabanelitsambo noma ibemnandzi emlenteni njengentfo lenkhulu letfoswa ehhavini. Lencenye lesidudla ingaphindze ijutjwe ibengemacatsa, lafana nemacatsa lamakhulu enyama yemtimba wengulube, ngekusho kwe Ndlela Lecondzisako Lephelele ye Nyama yeNgulube eNingizimu Afrika. Lamacatsa angahashulwa, atfoswe-epanini noma osiwe, ngekufaka sinongo noma ngaphandle kwaso.

Umlente

©Winelands Pork
Umlente lophelele uyanambitsa futsi yindlela lekahle yekuphakela licembu lelikhulu/leliningi lebantfu. Lomsiki wenyama angasusa lelitsambo bese ubopha lomlente etulu kwentela kuciniseka kutsi kuma lokutsite kanye nendlela letsite yekuma lelula nase uphekiwe.
Lomlente ungahlukaniseka ube kutfoswa kabili lokuncane, lapho kunenyama lesidudla kanye nasemaceleni, noma ujutjwe ubetigadlana letincane noma tintsanjana kwentela ikebab, kutfoswa netibhidvo, sitjulo noma kudla kwelisobho. Ngalenye indlela, ema schnitzels, emacatsa lamakhulu noma emacatsa lamancane angajutjwa kusuka kulomlente kutsi kuyotfoswa epanini, kuhashulwe noma kosiwe.

Ematsambo eNyama ne Trotters

©Winelands Pork
Ematsambo laphelele lanenyama avama kulashwa bese ayashiswa kwentela kukhokha “iEisbein”. Angaphindze asikwe abe ngemaphisi lamancane, lalungele kuphekela tindishi letincane, kufana nesitjulo ipotjiekos kanye nesishibo semsobho.

Sisu

©Winelands Pork
Inyama yesisu ingatsandvwa iphelele, nelitsambo noma ngaphandle kwelitsambo, njengekutfosa ehhavini ibenejusi noma isikwe ibe tintsambo, inyama yengulube leyentiwe ngekuphangisa. Ngekusho kwendlela lecondzisako, letintsambo tikahle natihashuliwe emalahleni langetulu nasemkhatsini, ngesinongo noma ngaphandle kwaso.

Inyama Yaseceleni

©Winelands Pork
Lenyama yaseceleni ngulapho kujutjwa khona timbambo. Tingafakwa sinongo, tibekwe noma tihashulwe ehhavini noma emalahleni. Lenyama yaseceleni ingaphindze isetjentiswe iphelele njengaletfoswako ehhavini, ibenelitsambo noma ibebete.

Translated by Phindile Malotana