Mafolofolo a Nama ya Kolobe

©Winelands Pork
Tsepelelo ya intasteri ya Afrika Borwa ya nama ya kolobe ka tšweletšo ya nama ya kolobe e feleleditše ka Afrika Borwa e ba le nama ya kolobe ya makhura a mannyane go feta dinama tša kolobe go tšwa dinageng tše dingwe. Ntle le se, nama ya kolobe ya Afrika Borwa ke nama ya phepo ya dijo, e na le maemo a godimo a diaminoesiti, divitamine le diminerale, ka maemo a fase a kholesterolo le diesete tša makhura.
Mokgatlo wa batšweletši bja nama ya kolobe mo Afrika Borwa (SAPPO) The Complete Guide to South African Pork e laetša dintlha tše latelago.

Dikgopo tše koto

©Winelands Pork
Dikgobo tše koto di a sega kgauswi le mafelelo a molala wa tswala, go ya ka The Complete Guide to South African Pork, ke dikgotswana tša go ba le todi, tše thentara. Di loketše go botšiša goba go gadika. Kgopo ye koto gape e swanetše go segwa bjalo ka diripana go dira kebabs, stir-fries, dijo tša khari goba stews.
Ka lehlakoreng le lengwe, legetla le ka tlošwa, la bofwa goba la lokelwa ka gare ga potleng gore le tle le kgone go bešwa, goba tšhireletšo ya legetla le ka tlošwa go tšwa go digoba tše kgolo tša legetla. Tšhireletšo ya legetla ke seripa se se nago marapo ka mohlodi wo botse, e kaone ge e bešwa ka gare ga obene.

Kgopo

©Winelands Pork
Kgopo e ka tlošwa marapo le phuthelwa goba e ka tlogelwa go bešwa ka gare ga obene goba e ka segwa bjalo ka dikgotswana tšeo di nyakegago go gadika ka gare ga pane, barbeques goba go botšiša, ka goba ka ntle le setlolo s ana, a goba souso.

Tau

©Winelands Pork
Tau e ka šomišwa go bešwa ka gare ga obene ka marapo goba o ka tloša marapo, nama ya gona ya go bešwa e bitšwa (saddle) ge tau e sa segwa ka dikarolo tše pedi. Tau e ka segwa gape bjalo ka dikgotswana tše boleta, tša tatso ye botse, tšeo di ka gadikwa, barbequed goba, ka goba ka ntle le go tlola nama goba souso.

Chump

©Winelands Pork
Chump e ka tlošwa marapo goba e ka lewa ka botlalo ka mo leotong bjalo ka nama ya kolobe ya go bešwa ka obeneng. Chump e ka swgwa gape bjalo ka dikgotswana, tšeo diswanago le nama ya kgomo ya kolobe e tswalago, go ya ka The Complete Guide to South African Pork. E ka ba chops grilled, pan-fried goba barbequed, ka goba ka ntle le marinade.

Leoto

©Winelands Pork
Leoto ka botlalo le botse ebile le na le tatso ye bose; le dirišwa go fepa dihlopha tša batho. Lebenkele la nama e ka tloša marapo e ba bofa leoto go netefatša sebopego sa go lekana le gore le be bonolo go apeiwa. Leoto le ka aroganywa ka diripa tše nnyane, ka mathoko a makoto le a masese, goba o ka di sega dirapa tša cubes gobba stripes go dira kebabs, stir-fries, stews goba dikheri. Go se go bjalo, schnitzels tša nama ya kgomo goba dikgotswana, do ka fokotša go tšwa mo leotong go gadikwa, bešwa goba barbequed.

Dikuru le trotters

©Winelands Pork
Gantši dikutu di a alafwa le go bešwa go tšweletša ‘Eisbein’. Gape e ka swagwa diripana tše nnyane, tšeo di kgonago go apeiwa, go swana le stews, potjiekos le dikheri.

Mpa

©Winelands Pork
Mpa e ka lewa ka botlalo, ka goba ka ntle le go marapo, bjalo ka todi goba e bešitšwe ya nama goba di ka segwa bjalo ka ditsekana, rashers goba nama ya kolobe ya streaky. Go ya ka hlahla, ditsekana tše, dibotse ge di bešitšwe ka malahla a mollo wa magareng, ka goba ka ntle le souso goba go tlola nama.

Matswele

©Winelands Pork
Diripana tša nama di swagwa mo matsweleng. Ba ka tlolwa ka souse e be a bešwa ka gare ka obene goba mo malahleng. Matswele a ka šomišwa go bešwa, ka goba ka ntle le marapo.

Translated by Lebogang Sewela