Irhono Lenyama Yefarigi Kokwenza Okunengi

©Winelands Pork
Ibubulo leSewula Africa lokulinga ukukhiqiza inyama eyondileko sele lirholele ekutheni Isewula Africa ikhiqize inyama eyondileko kunezinye iinarha. Ngaphandle kwalokhu, inyama yefarigi yeSewula Africa izele izakhimzimba ezifana nama-amino acid, vithamini kanye namaminerali enezinga eliphasi le-cholesterol kanye ne-fatty acid. Ihlangano ye- South African Pork Producers Organisation 'SAPPO' ku-The Complete Guide to South African Pork iliste izinto ezilandelako njengenyama ethandwako yefarigi.

Imbambo - Thick Ribs

©Winelands Pork
Ama-rib chops asikwe eduze kwentamo emzimbeni wefarigi, ngokuya kwe-The Complete Guide to South African Pork, anomhluzi omnengi, begodu athambile. Amnandi khulu nakaphekwe epanini nanyana agriliwe. Imbabezi zingasikwa zibe zincetjhana kwenziwe ngazo ama-kebabs-i-stir-fry, i-currie nanyana i-stew.
Nakungasinjalo, inyama esemahlombe ingasusa, ibotjhwe efakwe eskhameni samazambani, esifakwe e-ondweni, nanyana angasikwa emsipheni omkhulu wehlombe. Umsamelo onganamathambo onenyama eyondileko emnandi, umnandi khulu nawurotwe e-odweni.

Imbambo

©Winelands Pork
Imbambo lingakhitjhwa amathambo lisongwe nanyana liliswe linethambo lirostiwe e-ondweni nanyana lisikelelwe kwenziwe ngalo ama-chops, amnandi nakafrayiweko, nanyana agriliweko ngokuwafaka ku-marinade nanyana ungawafaki.

I-Loin

©Winelands Pork
I-loin inasetjenziswa ngokufakwa e-ondweni irostiwe namathambo nanyana ngaphandle kwawo, i-loin ayihlukaniswa phakathi. Begodu isikwa ibema-chops athambileko amnandi, angafrayiwa, kwenziwe i-barbeque nanyana agriliwe, nge-marinade nanyana ngaphandle kwayo nanyana ngokuwafaka ku-sauce.

I-Chump

©Winelands Pork
I-chump ingasuswa amathambo nanyana ithatjelwe izele emlenzeni nanyana urostiwe. I-chump ingasikwa ibe zinqetjhana, ezifana neze-rump steaks nanyana umzimba wefarigi, ngokuya ngekwe-The Complete Guide to South African Pork. Ama-chops angagriliwa, afrayiwe ngepani nanyana kwenziwe ngawo i-barbeque nge-marinade nanyana ngaphandle kwayo.

Umlenze

©Winelands Pork
Umlenze woke opheleleko umnandi begodu yindlela yokonga yokupha abantu abanengi ukudla. Umninislarha angasusa ithambo alibophelele ukuqiniseka bona libumbeka kamnani ngemva kokulipheka. Inyaweli lingahlukaniswa lenziwe iincetjhana ze-roast, i-thick flank kanye ne silverside nanyana lisikelelwe lenziwe iincetjhana nanyana lingasikelelwa emlenzeni lifrayiwe epanini, ligriliwe nanyana kwenziwe ngalo i-barbeque.

Amaqatha nama-Shanks

©Winelands Pork
Ama-shanks avamise ukulatjhwa abaswe ukwenzela bona akhiqize i-“Eisbein”. Angasikelelwa godu abazincephu ezincani, bese aphekwa kabuthaka, kwenziwe ngawo i-stew, potjiekos kanye nama-curry.

Amathumbu

©Winelands Pork
Amathumbu angadliwa anjalo, anethambo namkhana anganalo, arostiwe e-ondweni nanyana asikelelwe enziwa ama-strips, rasher nanyana i-streaky pork. Ngokuya ngencwadi le, ama-trips amnandi khulu nakagrilwe emalahleni ahlangana nendawo-ukuya kwatjhisako, ane-sauce nanyana anganayo nanyana amarinadiwe.

Ibele

©Winelands Pork
Ibele kulapha ama-spare ribs asikwa khona. Ayamarinethiwa, agriliwe e-ondweni nanyana emalahleni. Ibele lingasetjenziswa lisagcwele, lifakwe e-ondweni, linamathambo nanyana linganawo.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana