Starfish
Imfishi Yenkhanyeti

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Imfishi Yenkhanyeti

Ligama Lelinye Lelatiwako

Seastar (Inkhanyeti yelwandle)

Ligama Lesayesni

Asteroidea

Linani

Ingangelimitha linye.

Kutiveta

Tinemtimba lopatalele/lobhelekece lohlangana ubengumkhono. Imikhono lesihlanu noma ngetulu lekhona (ingaba mashumi lamabili nakune). Umlomo wayo ungephansi. Inetinyawo letingatsi lishubhu letitihambisa endzaweni.

Letinye tinemanyeva noma ibhola lencane noma ‘likinobho lelindingilizi’ emtimbeni nasemikhonweni. Libala lihambela kunsundvu, lelimnyama noma lelimhlophe loya kuluphuti, lelibovu, lelimtfubi kanye nalelikhwebeletane.

Satiso Setintfo

Likilasi le Asteroidea liwela ngephansi kwe Echinodermata phylum, lelifaka tonkhe Tinsiba kanye netinkhanyeti temaBrittle, emacucumber etinkhanyeti kanye nema urchins elwandle. Tinyakata kancane, tilwane letiyaluka ngetulu.

Tingamila imikhono uma beseyiphumile. Letinye tigucula tisu tato kwangaphandle kuye ngekhatsi kwentela kukhona kugaya letinye tilwane – kubitwa ngekutsi kususa tonkhe tincenye temtimba ngekhatsi. Tikhicita ngekukhokha emacandza emantini.

Kudla Kwato

Tidla iminenkhe, emaclams, ema oysters, timfishi letincane kanye netimvutfu tematje lagamukile.

Kusakata

Tivela kumalwandle onkhe lakhona emhlabeni, kufaka ekhatsi iArctic.

Common Species

Granulated seastar - Choriaster granulatus
Pincushion starfish - Culcita schmideliana
Red seastar - Linckia laevigata