Starfish

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Starfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Seastar

Igama lesayensi

Asteroidea

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha yinye.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzinjana opataleleko nohlukana unabe ubenemikhono. Inemikhono emihlanu nangaphezulu (nengabalelwa kematjhumi amabili nane). Umlomayo usencenyeni ephasi yamathumbu.
Zineenyawo zesakhiwo setjhubhu nezikhambakhamba ngazo. Ezinye zazo zinameva emzimbenazo kanye nemikhonweni. Imibalazo ikhamba ukusuka kozotho, onzima nofana omhlophe ukuya ko-orentji, obovu, osarulana kanye nophephula.

Ilwazi Elivamileko

Isigaba sama-Asteroidea siwela ngaphasi kwemihlobo yama-Echinodermata phylum, ekufaka hlangana lezo ezibizwa ngama-Feather kanye nama-Brittlestars, Sea cucumbers kanye nama Sea urchins. Zikhamba buthaka, zimhlobo ohlala phasi esithomeni samanzi.
Zikghona ukumila eminye imikhona nakwenzeka bonyana eminye iquntukile. Ezinye zazo ziqalisa amathumbazo phezulu nazibambe ukudla ukwenzela ukugaya- begodu kwaziwa ngokuthi yi-evisceration. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinkume, iimfesana ezincani, clams, oysters, kanye nama-detritus.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle, ekufaka hlngana ne-Arctic.

Imihlobazo ejayelekileko

Granulated seastar - Choriaster granulatus
Pincushion starfish - Culcita schmideliana
Red seastar - Linckia laevigata