Starfish
Hlapi ya Naledi

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya Naledi

Leina le lengwe la yona

Naledi ya lewatleng

Leina la tša thutamahlale

Asteroidea

Bogolo

Go fihla metara ye 1

Boitšhupo

Mmele ya go ba sephaphathi yeo e kopanago go dira matsogo. Matsogo a ma hlano goba go feta a gona (go fihla 24). Molomo ke wa tlase mpeng. E na le maoto a segwere ao e sepelago ka ona. Tše dingwe di na le hlogwana goba ‘meetlwa’ mmeleng le matsogong. Mmala o sepela go tloga go botsothwa, boso goba bošweu, go ya go mmala wa namune, wo mokhubedu, serolane le wo moperese.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Maemo a Asteroidea a wela ka fase ga Echinodermata phylum, yeo e akaretšago Mafofa ka moka, Dinaledi tša go robega bonolo, Kgapa ya ka lewatleng le Diurchin tša lewatleng. E sepela ka go nanya, bodulo bja ka fase bja diphoofolo. E ka kgona go mediša matsogo gape ge a ka le loba. Tše dingwe di kgona go fetolela mpa ka gare ga tsona go šila sebolawa– e bitšwa evisceration. Tswalo ke ka mokgwa wa go ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja dikgopa, diclam, dikgopa tša lewatleng, dihlapi tše nnyane le didetritus.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka tša lefase, go akaretšwa le Aktiki.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Naledi ya lewatleng ya go ba le dilonya godimo ga yona - Choriaster granulatus
Hlapi ya naledi ya pinkutšhin - Culcita schmideliana
Naledi ya hlapi ye khubedu - Linckia laevigata