Springhare

© Nigel Dennis

Ligama

Springhare [Pedetes capensis]

Setfulo

Leligama lalesilwane liyabhayizisa, njengoba le Springhare siligundvwane, hhayi logwaja. Ema Springhare asezingeni leliphakeme lekusetjentiswa bantfu bala Afrika ngekuwenta kudla njengoba logwaja lowatiko uyatingela mhlaba wonkhe.

Kutiveta Kwawo

Inhloko kanye nemtimba weSpringhare ukala 400 mm nemsila ukala 400 mm. ikala ifike ku matsatfu ema kg bese ngiyo lezuba kakhulu, ligundvwane lelisebentisa tinyawo letimbili kulesigodzi. Ngalemilente yalo lemimfisha futsi lemidze, ivela futsi itiphatsisa kwe Kangaroo lemfisha.
Tinetindlebe letindze bese logwaja tinenhloko lefana neyalogwaja. Incenye yemtimba wangetulu inelibala lelimtfubi na nsundvu, noma lelibovana losansundvu. Tinemisila lelitfuntana ngasegcineni. Tindzawo tangephansi tihluka kusuka kuloliphuti kuya kulomhlophe. Yomibili lemilili iyafana.

Kudla Kwayo

Le Springhare idla timphandze tetjani, tihlahla letikhula ngaphansi, tihlahla letivuvukile, inhlanyelo nemacembe bese afuna tjani lobuluhlata lobusetulu ngeprotheni nemanti. Ema Springhares ayaluka onkhe omane, kepha ahlala ngetinyawo tangemuva nemsila nawadla, khona atodlala ngekudal ngetinyawo tangembili.

Kwakhiwa/Kwentiwa

Le Springhare asinaso sikhatsi sekuhlangana, kutala yinye emva kwekumitsa emalanga lamashumi lasikhombisa nesikhombisa. Lamasikati angatala ngayinye k aphindzaphindze katsatfu ngemnyaka munye. Lamancane aphiwa kahle kudla lokulubisi lwabo make bawo aze abesemavikini lasikhombisa ngebudzala aphindze akale 1.3 kg. atsatsa sigaba sekukhula nakanetinyanga letisiphohlongo.

Kutiphatsa Kwawo

Ngalemilente yawo lemidze angagijima kakhulu kubalekela batingeli, njengetinyoni kanye nema Cheetah. Indlela yawo atsandza indzawo lenetjani lobufisha,titjalo nemhlabatsi lonematje lapho tigubhakhona.

Lapho Atfolwa Khona

Ngekungafaki emahlandze netindzawo temahlatsi, lama springhare asakateke kakhulu la Ningizimu Afrika, ngekutsandza tindzawo letomile letitibhelekece nemave lanetindzawo letingakomi kakhulu.

Luhla Lolubhaliwe

Ema springhares akudla lokumcoka kwebantfu la Afrika yonkhana ngalenandlela simo sawo siyincelencele etindzaweni letinengi temavekati.