Springhare
Mmutla wa go Hlaga [Pedetes capensis]

© Nigel Dennis

Leina

Mmutla wa go Hlaga [Pedetes capensis]

Matseno

Leina la sechaba le a foraforetša kagore, nnete ke gore mmutla wa go hlaga ke peba e sego mmutla. Mmutla wa go hlaga ka dikgato tše dingwe e šomišwa bjalo ka dijo ke batho ba Aforika ka go swana le ge mmutla wa go tlwaelega o tsongwago lefaseng ka bophara.

Ponalo

Hlogo le mmele wa mmutla wa go e lekantšhwa ka dimilimetara tše 400 ka mosela wa dimilimetara tše 440. E boima bja dikilograma tše ka bago 3 gomme ke yona fela ye kgolo ya go tlola, ya go sepela ka maoto a mabedi mo seleteng se. Ka maoto a makopana ka pelele a magolo a ka morago, e tšwelela le ka maitshwaro bjalo ka so swana le Kangaroo ya mponempone.
Di na le ditsebe tše ditelele le hlogo ya go swana le ya mmutla. Ka dikarolong tša ka godimo ke tše serolane le boputswa ka mmala wa boputswa bja bohibidu goba boputswa bjo bo sehla ka mmala. Di na le mosela boso bja go tsenelela ntlheng. Dikarolo tša ka fase ka mmala wa namune le bošweu go dirsahdi le di poo bong ka bobedi di a swana.

Dijo

Mmutla wa go hlaga o fula bjanye bja medu, mahea, dikutu, dipeu, mahlare, le go nyaka bjanye bjo botala, bjo bego godimo ka diproteine le meetse. Mmutla wa go hlaga o ja maoto, eupša di dula godimo ga maoto a ka morago le mosela ge o eja, le go ralokiša dijo ka maoto a ona a ka pele.

Tswalo

Mmutla wa go hlaga a o na sehla sa go tswala, o tswala o mo tee ka morago ga nako ya go duša matšatša a 77. Ditshadi di tswala e tee makga a mararo ka ngwaga. Tše nnyane di tswalwa di na le maboya kamoka matswalo e belegelwa ka moleteng. Di kgona go bona le go sepela sepela ka semeetseng ka morago ga matswalo.
Tše nnyane di ithekgile ka maswi a bo mmatšona dibeke tše ka bago tše 7 le ka boima bja dikilograma tše 1.3. ya ka mengwaga ye e ka bago dibeke tše di šupago le go ya ka boima bja 1.3 kg. Di kgona go thoma dikamano tša moseme ka dikgwedi tše seswai.

Boitshwaro

Ka maoto a tšona a ma telele di kitima ka lebelo go tšhabela dibata bjalo ka diononyana tša go ja nama le Lengau. E rata go phela mafelong a bjanye bjo bo kopana, dimeleng tša phatlalala le mabu mo e epago.

Moo di hwetšwago gona

Kantle le maganata le dilete tša mašoka, Mmutla wa go hlaga o phatlaletše ka tšweletšo ka Aforika Borwa l emafelo a sephara a omilego a nyakilego go oma.

Ka boripana

Mmutla wa go hlaga ke dijo tša batho tše bohlokwa Aforika bophara, la go rialo maemo a ona a bohlokwa dileteng tše ntšhi tša kontinente.