Sigodlo sase Mapungubwe

Kutfola Lokudzala Kakhulu

©Roger de la Harpe
Ngemnyaka wa 1933 natisiphohlongo enyangeni yaMabasa, lithuna lelimangalisako lelatfolwa lendzawo lengatiwa, lebeligcwele umsebenti weligolide, belakhiwe ngelitje lemvelo libanjwe ngalokucinile esigodzini lesisesigangeni. Lokwasala kwaloko lokudzala, nyalo lokwatiwa ngekutsi Sigodlo sase Mapungubwe, lebesikhohlakele iminyaka lengetulu kwesikhombisa.
Lenandzawo kwakuyi Mapungubwe Hill futsi ikhuluma indzaba yekuchakaza Kwensimbi Lendzala kuLimpopo lebeyiphetfwe Yinkhosi yema Afrika cishe iminyaka letinkhulungwane. Kuvakashela iMapungubwe Hill, indzawo lapho khona ema archaeologists agagabula lo bhejane lowatiwako weligolide, kanye nendzawo yenchazelo lenhle lesedvute neligede lelikhulu, lebekulikhaya kulobhejane weligolide, kwakukunikela!

Translated by Phindile Malotana