Ubukhosi beMapungubwe

Emandulo

©Roger de la Harpe
Mhlana amalanga ama-8 kuSihlabantangana ngonyaka ka-1933, kwatholaka iliba elirarako elingaziwako bona ngelakuphi, elalizele imisebenzi yegolide, latholakala esamithini esifundeni esimumango. Iinsalela zomphakathi wemandulo lwezi, esele yaziwa ngokobana kusebukhosini bentaba yeMapungubwe, kwakusele bulele lapho bulitjelwe esikhathi esingange nkulungwana ezingaphezu kwezekhomba.
Indawo le yentaba iMapungubwe isitjela umlando wokuphumulela kwe-Iron-Age, eLimpopo ayayibuswa yikosi ye-Africa qitjhe iminyaka engaphezulu kwesigidi eyadlulako. Ukukweriyela iMapungubwe Hill, endaweni lapho ama-atjheloji agubha khona ubhejani werhawuda odumileko, nesenta emangazako ehlathululako eseduze neyege yokuthoma, ekhayeni lakabhejani werhawuda kulindelekile!

Translated by Busisiwe Skhosana