Seeplakkie

© Roger de la Harpe
Seeplakkie.

Ligama

Seeplakkie

Ligama Lelathini

Scaevola plumieri

Indzawo

Imila noma ihluma elugwini lwentsashana yesihlabatsi lapho isebentisa kutsi imise lesihlabatsi.

Inchazelo

Le Seeplakkie sihlahlana lesimfisha lesihlangene lesincane, sihlala siluhlata, sinetingodvo leticinile, sinemacembe lanemafushana lamise kwendingilizi. Letimbali tincane, timhlophe futsi timise kwesikhokha moya. Titselo tincane futsi timise kwemagungumence, tiba lukhwebeletane nasetivutsiwe.

Linani: Emacembe amashumi lamane ngema mm, sihlahla silimitha linye budze.

Emacembu lafananako

Salsola nollothensis (Port Nolloth northwards) nguyena mcambi lomcoka we ntsashana yesihlabatsi etindzaweni letomile taselugwini lwase Namibia. Ibukene nekushoda kwemanti, kufutsa kweluswayi, kushisa nekususa sihlabatsi, ineluhlanga lolucinile lwelugodvo lelinetinsaba letiphinki, letincama futsi, letihlangene ndzawonye, emacembe layisiliva.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Le Seeplakkie imise kushukuma kwalesihlabatsi ngaletimphandze taso, yakha tintsashanyana letincane. Incenye lecinile yayo lenemafushana ngetulu kwemacembe inciphisa kuphela kwemanti.