Seeplakkie
Plakkie ya lewatleng

© Roger de la Harpe
Seeplakkie.

Leina

Plakkie ya lewatleng

Leina la seLatini

Scaevola plumieri

Mafelo a bodulo

E mela ka mebotong ya mohlaba mabopong mo e šomago bjalo ka setiiši.

Tlhalošo

Plakkie ya lewatleng ke ye nnyane, wa mohlakamotala, wa dithokgwa le dihlopha tša dimela ya go tiya, ye boreledi, ya mahlare a go ba sekalee. Matšoba a ma nnyane, gomme a popego ye bjalo ka fene. Dienywa ke tše nnyane tša go swana le borekhu, di moperese ge di butšwitšwe. Bogolo bja mahlare ke dimilimetara tše 40, lešokošokwane le metara ye 1 botelele.

Mehuta ye e swanago le yona ya diphedi

Salsola nollothensis (Port Nolloth ntlheng ya lebowa) ke ye bohlokwa kudu go tša go bopa meboto ya mohlaba nageng ye omilego ka lebopong la Namibia. E lebane le tlhokego ya meetse, letswai gašetša, phišo le tšhitišo mohlaba, e na le thito ye e koto, thito ya kutu le ka dikalana tše pinki, le bo kopana, a pakilwe ka go hlakantšhwa, mahlare a silibera.

Dintlha tsa naga

Plakkie ya lewatleng e tiiša le go lwesa tšhitišo ya mohlaba ka medu ye e telele, go aga mebotwana ye me nnyane.

Llaga ya mahlare ke ye koto ya boreledi yona ya go fokotša tahlego ya meetse.