Sea Breams

© Jean Tresfon

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Sea breams

Ligama Lelinye Lelatiwako

Breams noma Porgies

Ligama Lesayensi

Sparidae

Linani

Ingangemamitha langu 1,2, silinganiso singemasentimitha lamashumi lamane.

Kutiveta

Inemtimba lophansi, locindzetelekile. Umlomo wayo muncane. Kunekuhluka kulomndeni wato-letinye tinetinhloko letinkhulu, letinye tinaletincane, tinhloko leticijile futsi tinemitimba lephansi nemisila lencama. Umsila unemalayini noma ugwenjile/utjekile. Libala lato liyehluka kusuka kusiliva-lomhlophe kuya kulelibovu.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Sparidae ufaka tinhlobo letimashumi lamatsatfu nesihlanu kanye nemacembu lalikhulu nelishumi nakubili etilwane. Tihambela incumbi yetindzawo, kufaka emanti lanaswayi, inhlanganiso yemanti lamasha newelwandle, elusentseni lwelwandle, ematjeni laseceleni kwelwandle kanye nasemantini lashonako asetigodzini letinemashelufa. Incumbi yetilwane letitincukumbili, tijikisa bulili bato nasetisesigabeni sekukhula.

Kudla Kwato

Tidla titjalo letinengi kanjalo netilwanle letinetigogo leticinile letite imigogodla letindanda ngetulu kwemanti.

Kuhambisa

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako tase mhlabeni.

Tilwane Letatiwako

Bigeye stumpnose (Lisolelikhulu le Stumpnose)
Rhabdosargus thorpei
Roman (Liroma)
Chrysoblephus laticeps
Zebra (Lidvuba)
Diplodus cervinus