Sea Breams

© Jean Tresfon

Igama Lomndenazo Elijayelekileko

Sea breams

Elinye Igama Ebizwa Ngalo

Breams or Porgies

Igama Lesayensi

Sparidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yi-1,2 m, ubuncani bazo ziba ma-40 cm.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba obanzi, kodwana opataleleko emahlangothi. Inomlonyana omncani. Zihluka ngokuya ngemindenazo – ezinye zazo zineenhloko ezikulu, ezinye zinezincani, ezinqophileko kanye nezemizimba ebanzi kanye nemisila ematsikana. Umsilazo wakheke njenge forogo nofana uhlukaniseke kabili. Imibalazo ihluka ukusuka kosiliva okuqarheke ngomhlophe ukuya kobovu.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Sparidae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amathathu nahlanu kanye nemihlobazo eli-112. Zivamise ukuhlala eendaweni ezihlukahlukileko, ekufaka hlangana emanzini anambitha itswayi, eenhlengeleni zemalwandle, eemilweni zeligu kanye nemanzini atjhingelako kanye neliphakathini lamanzi. Imihlobazo eminengi ikghona ukutjhugulula ubulili ukusuka kobunye ukuya kobunye ngokuya ngokukhula kwazo (hermaphrodites).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla imihlobohlobo yeemilo ekufaka hlangana lezo ezimila phasi esithomeni samanzi welwandle kanye neenlwanyana zamaqephe aqinileko zomhlobo onganamgogodlha.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle womhlaba wobujamo bezinga elipholileko kanye nelifuthumeleko.

Imihlobazo Ejayelekileko

Bigeye stumpnose
Rhabdosargus thorpei
Roman
Chrysoblephus laticeps
Zebra
Diplodus cervinus