Purple Roller
Roller lemkhwebeletane

© Roger de la Harpe
Purple Roller.

Kutiveta kwato

Tinebudze lusuka kumashumi lamatsatfu kuya kumashumi lamane ngema cm, bese ikala likhulu nemashumi lasitfupha ema grams. Lemilili iyafana. Yi roller lenkhulu, lemfishi futsi ledvuma ngelibala. Nawuyibuka ukhashane noma uselilambini lelingakhanyi kahle ivela, insundvu lotopele lothulile lonekuvuleka lokuhhwabile kwencenye lesenhloko kanye nelibala lelimhlophe ngasemuva kwesichobo. Tindzawo letingetulu tivame kuba luhlata lotopele, phansi ngasemuva iluhlata losasibhakabhaka. Kulula kubona libala lelimhlophe lencenye lesenhloko kanye nelibala lelihhwabile ngasemuva kwesichobo. Timphiko letivalekile tibukeka tibovana losansundvu lotopele; umsila wayo usikwele, elukhalweni iluhlata lotopele bese incenye lesele iluhlata losasibhakabhaka. Liceleni lenhloko kanye netindzawo tangetulu tinsundvu lohhwabile, tinelilayini lelimhlophe lelibonakalako; lingaphansi leliseceleni, sisu kanye nasemsileni ngaphansi atinalo lilayini. Natindiza tivela tikhanya. Timphiko natindiza tinelibala leliluhlata sasibhakabhaka –namnyama. Lingetulu letimphiko linelibala lelipinki.
Emkhatsini kanye nangaphansi tikhanya lilac loya ku purple lotopele, lamasiba lamakhulu ansundvu, lamancane ema coverts kanye ne alula ku purple. Luphiko ngaphansi lipinki lohhwabile. Tinetimphiko letindze. Lomlomo umnyama, imilente kanye netinyawo kunsundvu ngelibala.

Kudla kwato

Tidla tilwanyana, kakhulu emalocusts, tintsetse kanye nema mantises, phindze nemabhungane, tintfutfwane, bofeceli, tilwane letinengati lebandzako letincane, emagundvwane lamancane bese kakhulu tinyoni letincane.

Kwakhiwa

Titsandza indzawo, tihlangana ngesitsembu, tihlala todvwa. Kuhlangana kwenteka emkhatsini wenyanga yeMphala kanye nenyanga yeNhlaba. Sona leso silulu sisetjentiswa iminyaka leminengi yekulandzelana, bese letinyoni tihlola lomgodzi wesilulu phindze nangesikhatsi sekungahlangani. Lamacandza ayindingilizi, amhlophe futsi ayancinca.

Kutiphatsa kwato

Titsandza indzawo futsi ti pugnacious futsi ticosha phindze tihambise lamanye emarollers, tinyoni letinkhulu letimnyama kanye netinyoni letincane letitingelwako. Tivama kutfolwa titodvwa noma ngatimbili; letikanyekanye tinngaphumula noma tihlale limitha lelilikhulu ngekuhlukana. Tiphumula kakhulu emagaleni lafile, kungaba kusesihlahleni ekhatsi noma tingabonwa eperiphery noma ngetulu. Atihlabeli kakhulu futsi atizubazubi njengalamanye ema rollers.

Indzawo

Ticolela lingekhatsi letihlahla lapho kuvuleke khona noma ibushveld. Tidzinga tihlahla letindze kuhlanganela khona. Ticolela umhlaba loshisako lophansi.

lapho titfolwa khona

Le roller lekhwebeletane iendemic la Afrika. Tigcwele la ningizimu afrika, kepha tincane etindzaweni tonkhe letinetihlahla.

Emagama lajwayelwe

Roller lemkhwebeletane, Bovu losansundvu-iroller lenesichobo.

Ligama lelatin

Coracias naevia