Purple Roller
UDlheke ophephula

© Roger de la Harpe
Purple Roller.

Amagamazo ezijayeleke ngawo

UDlheke ophephula,Purple Roller, Rufous-crowned Roller

Igama lesi-Latin

Coracias naevia

Ukuvela nokwakheka kwayo

Zinesilinganiso sobude obumasenthimitha amasumi amathathu nahlanu ukuya kamasumi amane (35-40cm), kanye nobudisi obumagremu alikhulu namasumi asithandathu (160g). Zombilii eduna nesikazi ziyafana. Imhlobo omkhulu, oqinileko kanye nowombala ofipheleko emndeninayo. Nawujamele kude nofana lapho kunganamkhanyo omuhle, ibonakala kwanga inombala ozotho okumthuthu kanye nobumthuthu sanyoni ekulu enamacatjhazana amhlophe emqhelweni wangesiphundu. Incenye ephezulu yombalayo imnyama okuqarheke ngombala ohlaza satjani, inyonga inombala ohlaza sasibhakabhaka okuvangeke ngombala ophephula. Inombala omhlophe okubonakala lula ngehla kwelihlo kanye namabala amthuthu angemva esiphundwini.
Amaphiko avalekileko abonakala anombala otshehla okunzotho; umsila wona wakheke ngamahlangothi alingana woke, kuthi phakathi ubenombala ohlaza satjani okuqarheke ngombala onzotho kanye namabala amhlophe; nokho incenye yemahlangothini ukuyela kephasi emathunjini ayinamabala. Nazisemoyeni zibonakala zinencenye yesiphetho esikhanyako. Iinsiba zayo nayiphaphako zinombala ohlaza sasibhakabhaka oqarheke ngonzima. Incenye ephezulu yesiphetho yeempiko zinombala obukhobe okuthunyileko, kuthi iinsiba eziphakathi zona zibe namabalabala ayela kaphephula, kanti-ke amasiba weempiko amakhulu anombala ozotho, kuthi amasiba wokuthoma wona abenombala ophephula. Incenye yangaphasi yamaphiko inombala obukhobe okuthunyileko, begodu amaphiko made. Inomlomo onzima, kuthi imilenze kanye neenyawo zibe nombala ozotho okufipheleko.

Ukudla

Ziphila ngokudla iinunwana, khulukhulu iintethe, aboqoqomela, abonombhonge, abotjhotjhwana, iimphepheni, kanye neenlwanyana ezincani ezirhurhubako kesinye isikhathi zidla iinyonyana ezincani namakhondlwana.

Ukuhlangana neduna nokubekelisana

Zimhlobo ozwana nokuphila ngambili, zesifunda kanye nokuhlala esidlekeni ngayinye. Ukufukama nokwakhiwa kweendleke kwenzeka khulu phakathi kwenyanga kaSewula noMgwengweni. Isidlekeso sivamise ukusetjenziswa neminyakeni elandelako, begodu iinyonezi zitlhogomela isidlekesi nangesikhathi zingasisebenzisi. Zinamaqanda arondo, wombala omhlophe twa kanye nokurhanyazela.

Ukuziphatha

Zimhlobo onesifunda begodu zinenturhu khulu zinjalo nje zigijimisa ezinye zomhlobazo kanye nalezo ezibodlheke abancani. Kanengi zitholakala ngayinye nofana ngambili, nokho ezibalingani zivamise ukuditjha eendaweni ezingaba libanga elimakhulu ngokuhlukana. Zivamise ukuditjha bezihlale eendaweni ezinamagatja wemithi afileko, kanengi ngaphathi kwemigodi nofana esiphethweni semithi phezulu. Zinjao nje azinatjhada kanye nomdlandla njenge zinye zakwabo.

Indawo yokuhlala ikhaya lazo

Zizwwana nelingaphakathi lamahlathi avulekileko nofana aneekhotha. Zinjalo nje zidinga imithi emkhulu ukubekela nokubekelisana. Zizwana nendawo ephasi yehlabathi etjhisako.

Lapho zitholakala khona

Inyoni le isabalele ngokubanzi enarhakazini ye-Afrika. Zisabalele khulu eSewula Afrika, kodwana zabeka ngokujayelekileko eendaweni zeengodo ezomileko.