Purple Roller
Nonyana ya go phegoga ye Perese

© Roger de la Harpe
Purple Roller.

Maina a tlwaelegilego

Nonyana ya go phegoga e perese, ye tsothwa hlogong

Leina la seLatini

Coracias naevia

Ponalo

Di ne botelele bja disentimetara tše 35 go ya go 40, le boima bja digrama tše 160. Bobedi dipoo le ditshadi di lebelega ka go swana. Ke ye kgolo ye kopana ya go tiya le goba Nonyana ya go phegoga ya go fifala. Ge o le kgole el go bam o go sa kganyego, ke ye tsothwa feela le ka gogaloga bja go ikgogomoša le segašwa se se šweuka morago ga hlogo. Dikarolo tša ka godimo, di botala bja mehlare, gomme ka morago ke ye perese. Boikgantšho bja go bonagala ka bošweu le segaswa se se nyenyane ka morago ga hlogo wo galogilego. Ge di tswaletše mafego di lebelega e le tše botsothwa bjo fifetšego, mosela ke wo khutlo nne, botala bjo bo fifetšego ka bogareng le mmele ka moka ke wo mo perese le botala bja leratadima. Ka mathoko a hlogo lel ka fase ke tša mmala o galogilego le boperese bjo hlakanego le botsothwa. Mothalo o mošweu, ka fase ga dinoka, dimpeng le ka fase ga mosela ga di na mothalo.
Ge di fofa di bonagala mmala wa tšona o ya kganya go senene. Mafofa a go fofa ke a botala bja leratadima le boso. Ka mahlo a godimo ga mafego a bo pinki bjo galogilego. Ka magareng le tše nnyane ke tše bo perese bjo gagoligo le go ya bopereseng bjo fifetšego. Bogolo bja mafego ke bjo bohubedu le botsothwa. Bogolo bja lefego le mafofa a bego karolong ya dinoko ke tše perese. Ka fase ga lefego ke le pinki ye galogilego. E nna le lefego le le telele. Molomo ke o moso, menoto le maoto ke tše mmala wo botsothwa bja mohlware.

Dijo

Di ja dikhunkhwane, kudukudu ditšie, ditšie tše kgolo le makudula, dikhunkhwane tša maloko, ditšhošwane, diphepheng, digagabi tše nnyane, magotlo, le kgafetša e ja mofotwana.

Pelego

Di rata go laola dibaka tša tšona, di dula di le bobedi bjalo ka tshadi le poo tswalong, e dula e tee ka sehlareng. Di dula ka sehlageng magareng a dikgwedi tša Diphalane el Phupu. Sona sehlaga se šomišwa mengwaga ye mmalwa ka go latelana, le dinonyana di lekola sehlaga ge go na le mašoba ka sehla sa go se tswale. Mae ke a ngkokolo, a bošweu bja go gohlaka le go phadima go senene.

Boitshwaro

Di rata go buša dibaka tša tšona le ntwa, di koba Dinonyana tše dingwe tša go phegoga, magokobu le dipekwa tše nnyane. Gantšhi e sepela e tee goba tše pedi, tša balekane di ka dula ka karogano ya dimetara tše lekgolo. Di dula gantšhi mo makaleng a omilego, e kaba ka gare ga tšhireletšo ya mehlare goab moo di bonagalago ntle goba godimo. A dina modumo o montšhi le go be mahlagahlaga bja ka Dinonyana tša go phegoga tse dingwe.

Mafelo a bodulo

Di rata bokagare bja bja mašoka a go bulega le dikgwa. Ka kakaretšo di nyaka mehlare ye megolo go beela, di rata mabu a go fisha a bego fase.

Moo di hwetšwago gona

Nonyana ya go phegoga ye perese e hwetšwa Aforika fela. Di phatlaletše kudu ka Aforika Borwa, eupša ka kakaretšo di hwetšwa mola le mola ka mašokeng ka moka madulong a go omelela.