Kuyalukwa kwe Nyama ye Mbuti eNingizimu Afrika

© Marinda Louw
Kuyalukwa nguyona ndlela yekufuna noma ngukuphi kudla noma sinongo kutsi sibuyele emuva lapho sivela khona. Kutolandzela lendlela yekukkhicita, kwakha kanye nekusakata kutsi kubuyele emashelufini asesitolo lesikhulu. Kuyaluka noma kufuna kubalulekile uma kuta ekuphileni kwesive. Kukhona kutfola lapho lokudla kuvela khona nesinongo kumcoka kuvikela lokusakateka kwesifo nomangusipho lesingahle sibangwe kudla lokwakhiwe noma sinongo.
Kuyalukwa kwetilwane kuchaza kukhona kulandzela lesilwane noma lomhlambi wetilwane ngesikhatsi setigaba tonkhe-kusuka ekutalweni endzaweni letsite yekubulalela kanye nekuhanjiswa kwemtimba.
Kukhulisa ngendlela yasekhaya kanye neyemhlaba ledzingekako yetilwane letakhiwako kuletse litfuba lelisha lekukhokha tintfo tetilwane. Loku kukhutsate hulumende kanye netinhlangano tetilwane letifuywako emaveni lamaningi kwentela kukhulisa ekwandziseni indlela yekuchubekisa kanye nendlela yekufuna tilwane naletinye tintfo.
Kufunwa kwetilwane kwakha indlela yekutinaka ekukhicitweni kwekudla kwetilwane tendzawo. Ngakoke, kuyaluka nguyona ndlela yekuhlanganisa emkhatsini wetilwae kanye nemphilo yebantfu kanjalo nekuchumanisa kuphepha ekudleni kanye nelizinga lekudla.

Kubonwa kwetilwane letifuywako eNingizimu Afrika

eNingizimu Afrika, kusebenta yinchubekela phambili ekutfoleni le National Livestock Identification and Traceability System (I-TS SA) kuchumanisa banikati netilwane, indzawo yabo nendzawo yekubhalisela letilwane kanye nekubhala kunyakata kwato kumishina yawonkhe wonkhe.
Nomanje kubuka kukutimbuti tentsengo letifuywako kanjalo nalokufuya kanye nemalungiselelo ekuhlaba, lesigaba sekucondzisa kufuya ifaka lendlela lekhona nyalo. Nomakunjalo, tinkinga letiningi tibonwe ekucondziseni lesigaba lekufaka kushoda kwe IT letfutfukisako.
Le I-ITS SA ingasita ekugadzeni ngekuphepha imfuyo yesive lengumhlambi ngoba ingasita ngekuvikela tifo kanye nekulunga kwetifo letivelako kuciniseka kuvikela ngekuphangisa kanye nekubambeka ngekutsi kukalwe umonakalo wekutsengisa.
(Lendlela yekushayela lositako ngemsebenti kwentela kutfutfukisa le I-ITS SA, levalwe mhlaka 22 kunyanga yeNyoni nga 2018.)

Translated by Phindile Malotana