Go Latelela Mohlala wa Nama ya Dipudi ka Aforika Borwa

© Marinda Louw
Go latelela mohlala ke bokgoni bja go latišiša dijo dife goba dife go boela morago tlholegong ya yona. E tla latela tsela ya go tšweletša, go šoma le go phatlalatša go fihla ka thekišong ya šelefo ya lebengkelekgolong. Go latelela mohlala go bohlokwa ge go etla go tša maphelo a setšhaba. Go kgona go nyakišiša tlholego ya ditšweletšwa le metswako go bohlokwa kudu mabapi le go thibela phatlalalo ya bolwetši bjo bofe goba bofe bjoo bo ka bego bo hlotšwego ke setšweletšwa sa dijo goba metswako.
Go latelela phoofolo go tlhaloša go kgona go latela phoofolo goba mohlape wa diphoofolo mo dikgatomg kamoka - go tšwa tswalong ka lefelong le le itšego go bolaya le go šoma mmele.
Go gola ga nyako ya ka nageng ga ditšweletšwa tša diphoofolo go tlišitše menyetla ye mefsa ya go romela ditšweletšwa tša phoofolo ka ntle ga naga. Se se hlohleleditše mebušo le dihlopha tša diruiwa ka dinaga go beeletša ka go hlabolla mananeokgoparara le ditshepedišo tša tatelo ya mehlala ya go latišiša diphoofolo le ditšweletšwa tša tšona.
Go latelela mohlala wa phoofolo go bopa motheo wa ditshepedišo tša taolo ya go ithuša tšweletšong ya dijo tša diphoofolo ya tlholegong ya yona. Ka fao, tatelo ya mohlala ke kgokagano magareng ga maphelo a diphoofolo le batho gammogo le kgokagano ya polokego ya dijo le boleng bja dijo.

Go Hlaola Diruiwa ka Afrika Borwa

Ka Aforika Borwa, go šoma go tšwela pele go hloma Tshepedišo ya go Hlaola Diruiwa le go Latelela Mohlala ( I-ITS SA) go kgokaganya beng le diphoofolo, lefelo la tšona le go ngwadiša ka botee bja tšona le mesepelo ya tšona ka tshedimošong ya bogareng.
Le ge e le gore nepo e ka temothuong ya kgwebo ya dipudi ga mmogo le mekgwa ya go lemarua le go bolaya, lefapha le le thomago le lona le akakareditšwe ka tšhišinyong ya bjale. Le ge go le bjale, ditlhohlo tše mmalwa di lemogilwe ka lefapheng la go thoma go akaretša go hlokega ga mananeokgopara a IT.
Go I-ITS SA e ka thuša ka go hlokomela mohlape wa diruiwa wa bosetšhaba ka ge e ka thuša ka go thibelo malwetši le go itukišetša go phulega ga malwetši go netefatša taolo ya ka pela le go e tswalelela ka ge maikemišetšo e le go fokotša ditshenyego kgwebišanong.
(Thentara ya go bitša moabi wa ditirelo go hloma I-ITS SA, e tswaletšwe ka di 22 Lewedi 2018).

Translated by Lawrence Ndou