Ukulandelwa Komkhondo Wenyama Yembuzi eSewula Africa

© Marinda Louw
I-traceability lirhono lokuthola umkhondo wokudla okunye nokunye nanyana iinthako kobana zibuyaphi. Lilandela indlela yokukhiqiza, yokwenza nokusabalalisa zize zifike lapha zithengiswa khona ematjhelifini wemavikilini. Umkhondo uqakathe lokha naziza kwezepilo zomphakathi. Ukurhona ukwazi ukobana umkhiqizo uvelaphi kanye neethako zakhona kuqakathekile ukukhandela ukusabalala kwamalwelwe egade angabangwa mkhiqizo yokudla nanyana iinthako zakho.
Ukutjhejwa komkhondo weenlwane kutjho ukurhona ukulandela isilwane nanyana umhlambi weenlwane ngeegaba zoke ukusukela lokha nazibelethwako endaweni ethize ukufika lapha zihlatjwa khona nokusetjenzwa kwemizimba yazo.
Itlhogakalo elikhulu lomkhiqizo weenlwane enarheni le nangephetjheya sele lilethe amathuba amatjha wokuthuthela umkhiqizo lo emazweni wangaphandle. Lokhu sele kugcugcuzele urhulumende kanye neehlangano zefuyo eenarheni ezinengi bona zisise ekuthuthukiseni imakhiwo kanye nesistimu yokuthola umkhondo yeenlwane kanye nemikhiqizo yazo.
Ukutjhejwa komkhondo yeenlwane kungelinye ihlelo lokulawula isistimu yehlwengeko ekukhiqizweni kokudla lapha isilwane sivela khona.Njeke, ukutjhejwa komkhondo kuhlanganisa iinlwane kanye nezepilo zabantu kanye nokuhlanganisa zevikeleko zokudla kanye nekhwalithi yokudla.

Livestock Kwefuyo eSewula Africa

Esewula Africa, kusenziwa amano wokutlama isistimu ye-National Livestock Identification and Traceability System (I-ITS SA) ehlanganisa abanikazi benlwane kanye nenlwane zabo, lapha bahlala khona begodu babatlolise ngamunyengamunye babarekhode bona benzani ku-central database.
Nanyana umnqopho wermbuzi ezifuywe ngehloso yokurhweba ukuzifuya kanye nokuzihlaba, ihlangano esafikako yezokufuya ifakiwe esibaweni esenziweko. Nanyana kunjalo kuneentjhijilo ezimbalwa esele kuhlangenwe nazo ekubalwa hlangana ukunganeli kwemakhiwo ye-IT / IT infrastructure.
I- I-ITS SA ingarhelebha ekugadeni ngokuphepha ifuyo yenarheni le ngombana ingarhelebha ukukhandela amalwelwe begodu yenze isiqiniseko sokobana barhona ukulawula amalwelwe msinya lokha nakaqubukileko okwenza bona umonakalo ungabi mkhulu erhwebeni.

Translated by Lizzy Shongwe