Kunakekela Tilwane neMishina Yesilungu

©Roger de la Harpe
Lokutfutfuku kwemishina lemisha kuvumela bafuyi kutsi bavikele phindze bagcine kwati ngemfuyo netilwane letidla letinye. Kusetjentiswa kwemakhadi, emacamera kanye nemshina weGPS, njengekutsi, kungasetjentiswa kufuna kanye nekubuka tilwane, kutfola kubuka lokungekhatsi ngekutiphatsa kwato kanye nekusita bafuyi bente sincumo lesikahle-sekunakekela tilwane. Kumapulazi lamakhulu kakhulu, labanye bafuyi baze basebentise umsindvo kwentela kutfola kunyakata kwetilwane nemfuyo.

Tintfo letite umdlandla ta Gesi

Esikhundleni sekufaka bulongo bemabhubezi kukhempu yakho kute wetfuse tilwane kutsi tihambe, bafuyi nyalo bangatsenga tintfo tagesi letinemandla lote kakhulu umdlandla, fana ne Skaapwagter, loku kuhambisa lolokumantana lokungacansuli letimphumulo tetilwane kuphela kepha kuphindze kucansule tindzawo-letiphakeme letihambisa tilwane. Lomsindvo lohanjisiwe kutsiwa ungaviwa kubantfu nasetimvini, kepha kuyinkinganyana etilwaneni.
Letitintfo tisebenta kakhulu etimeni letite umoya futsi akukameli kusetjentiswe njengentfo letimele-yodvwa, kepha incenye lefika ekunakekeleni ngemoya.

Tintfo-Takadzeni Letite umdlandla

Esikhundleni sekutsenga kwagesi lokudulile, bafuyi bangasebentisa imisakato kucala imisindvo leyehlukene etindzaweni letehlukene lapho kuvaleke khona, kugucula kanye nekutisusa ebusuku bonkhe. Lokufanako kungenteka ngendlela lehleliwe yabekwa ngamtfubi, luphuti nemalambu lamhlophe. Le Nhlanggano Yekunakekela Tilwane, icwayisa bafuyi kutsi basebentise letitintfo emaviki-lasitfupha ngekutsatsa inyamga yekuphumula emkhatsini.
Tintfo letinemnuko akukameli kusetjentiswe ngetulu kwemaviki lasitfupha, kwentela kuvikela tilwane kutsi tingajwayeli leliphunga nekutsi tijwayetwe umsindvo netintfo tekukhanya. Imisindvo lemikhulu ayikameli isetjentiswe ngetulu kwemaviki lasihlanu ngesikhatsi phindze, hhayi edvute kwemalulwane netahhukulu. Kufuna tiphindze ngekwehluka naleminye imisindvo.

Kwekufuna

©Roger de la Harpe
Lenye indlela yekugadza tilwane tekufuywa kutivumela kutsi “tikushayele nangabe tisenkingeni”. Tindlela tekusebenta letiningi setakhiwe ngalamasu lawa, ngebuningi ngalendlela yelibhande leline GPS Yekufuna lelihlanganiswe ku app lesecingweni lemfuyi.
Lelibhande libekwa kusinye saletilwane kumhlambi. Kufuna lesi sinye silwane kutawunika umfuyi indlela yekutsi lomhlambi wentani, njengoba umhlambi wetilwane uvama kubandzawonye ngemacembu. Lemishina ivame kutfumela umlayeto noma wente umsindvo, umakuvela kunyakato lokungakajwayeleki. Ngalamanye emagama, uma lesilwane ngekushesha sicala kubaleka ngesizatfu lesingatiwa. Lamabhande akasiti njekuphela ngekunakekela silwane, kepha liphindze lisebente ngekusita kuvikela kwebiwa kwetilwane. Bafuyi bavame kusebentisa lentfu yekufuna kanye netintfo letiningi letingasito mbamba kwentela kusanganisa emasela lanelitfuba lekweba.

Lamanye emaBhande

Emabhande lavikelako angasetjentiswa etilwaneni letilimala malula emaviki lasitfupha kwentela kutivikela kutilwane letibuke tintsamo. Lenye indlela, lamabhande, njengalawo etinsimbi, letikhokha liphunga lelingatsandvwa nguletinye tilwane noma tintfo letikhanyako tingasetjentiswa. Lamabhande asebenta kahle ngesikhatsi ahlanganiswe nalamanye.

Fenisi waGesi

Lokusetjentiswa kwemishina lemisha lenafenisi yagesi kuchaza kutsi bafuyi angeke basahamba fenisi wonkhe kute batfole tinkinga. Esikhundleni, nyalo sebayacapheliswa ngesikhatsi kuvela lokwetfusako phindze baniketwe indzawo lengiyo yalolokwetfusako. Kuhlale kugadze lofenisi, nomakunjalo, kusala kubalulekile ngalenandlela yemshina kutsi isebente kahle.

Translated by Phindile Malotana