Ithekunoloji Nenlwane Zomango Ezizumako

©Roger de la Harpe
Ukuthuthukisa ithekunoloji etja kuvumela abafuyi kobana bavikele ngcono bebathole umtlhala wefuyo yabo kanye nelwane zomango ezizumako. Ukusetjenziswa kwama-tags,amakhamera kanye nethekunoloji ye-GPS ukwenza Isibonelo, kungasetjenzeswa ukuthola umtlhala kanye nokugada iinlwane zomango ezibazumi,ukuthola kuhle kobana ziziphethe njani kanye nokurhelebha abafuyi kobana barhone ukutlhogomela iinlwane zomango ezizumako. Ngitjho neplasini elikhulu,abanye abalimi basebenzisa imidumo ukuthola umtlhala wenkomo kanye nelwane zomango ezingazidla.

Ama-Deterrent Wegezi

Kunokobana uphose ubulongwe ekambheni yakho uqothe ngabo iinlwane ezidla ifuyo yakho, abafuyi sebangazithengela i-deterrent, efana ne-Skaapwagter, ekhupha itjhada elithusa iinlwane ezizumako kwaphela kodwana likhipha ama-frequencies aziqothako. Itjhadeli kuthiwa alizwakali ebantwnini kanye nezimvini kodwana libuhlungu begodu alizwakali kuhle elwaneni zomango ezibazumi.
Umtjhini lo.usebenza khulu enarheni enganamoya begodu akukafaneli bona kuthenjelwe bona uzokurarulla umraro uwodwa, kodwana njengencenye yezinye izinto ezirarulula umraro wenlwane ezidla ifuyo.
I-deterrent yomhlobo mdala le, kunokobana uthenge i-deterrent ebizako yegezi, bafuyi bangasebenzisa iwayilensi ukwenza imidumo eyahlukahlukeneko eendaweni ezihlukeneko ekungenwa kizo, begodu bazitjhugulule bebazifuduse ubusuku obunye nobunye. Kungenziwa okufanako ngamalerhe abekwe kuhle anombala o-orentji, nasarulana kanye namalerhe amhlophe. I-Predation Management Forum, ipha abafuyi isiyeleliso sokobana basebenzise ama-deterrents la iimveke ezisithandathu kwaphela bawaphumeze kwezinye iinyanga.
Imitjhi ekhipha iphunga akukafaneli isetjenziswe iinyanga ezidlula ezisithandathu, ngombana iinlwane zomango zingagcina zilijwayele iphungelo begodu kufanele bona imitjhini leyo idlheganiswe naleyo eyanza itjhada kanye naleyo ekhipha i-deterrent. Imidumo ye-ultrasonic akukafaneli bona isetjenziswe iimveke ezidlula ezihlanu begodu ungayisebenzisi eduze kwenkhova nanyana abomaphelaphelani. Nawo kufanele bona uwudlhaganise neminye imidumo.

Ama-Trekha

©Roger de la Harpe
Enye indlela yokugada kuhle ifuyo yakho ngeyokobana bakudosele umtato lokha nakunemiraro. Kunepengu yokurarulula imiraro ngesenzwesi, ngokusebenzisa i-collar efakwe entanyeni yefuyo ene-GPS Tracker ehlanganiswe ne-app yabafuyi ekumaliledinini.
Ikhola ifakwa emhlambini wefuyo. Ukufaka itrekha efuyweni yinye kuzokutjengisa umfuyi kobana omunye umhlambi ukuphi wenzani, ngebanga lokobana umhlambi uvamise ukukhamba ngeqhema. Itrekha efakwe efuyweni le ithumela umlayezo nanyana ilile i-alamu, lokha kwenzeka lokho nakunobubujadujadu obungakajwayeleki.
Ngamanye amezwi, lokha islwane sithoma ukugijima kungana nobangela. Ikhola irhelebha ukutlhogomela iinlwane zomango ezidla ifuyo kodwana irhelebha nalokha abogalajani nabeba ifuyo. Abafuyi bavamise ukusebenzisa itrekha kanye nezinye ekungasi ngezamambala ukuhlangahlanganisa abeba ifuyo.

Amanye Amakhola

Amakhola wokuvikela angafakwa efuyweni esengozini iimveke ezisithandathu ukuzivikela eenlwaneni ezizizumako ezizihlasela entanyeni. Nanyana, amakhola la we-deterrent Isibonelo, amabhande akhipha iphunga elingathandwa zinlwane ezizumako nanyana amabhande akhipha umkhanyo. Amakhola la asebenza kuhle lokha nakadlheganiswa nezinye izinto.

Ifensi Yegezi

Ukusetjenziswa kwethekunoloji etja yefensi yegezi kutjho bona abafuyi akusatlhogeki kobana bona bazombeleze ifensi yoke kobana bathole bona umraro yini. Kunokwenza njalo, ifensi le ilila lapha kunomraro khona nange kunento engakalungi. Ukuhlala uhlola ifensi nanyana kunjalo, kuhlala kuqakathekile ukwenzela bona ithekunoloji le isebenze.

Translated by Busisiwe Skhosana