Theknolotši le Hlaselo Taolo

©Roger de la Harpe
Tlhabollo ya theknolotši ye mpsha e go dumelela balemi go šireletša le go ngwala pego ya diruiwa le dibatana. Tšhomišo ya GPS tags, ditšeadiswantšho le theknolotši, go fa mohlala, di ka šomišwa go latišiša le go hlompha dibatana, go tseba ka maitshwaro a tšona le go thuša balemi go tšea diphetho tša taolo ya hlaselo. Mo dipolaseng tše kgolo, balemi ba bangwe ba šomiša drones go ngwala pego ya diruiwa le mesepelo ya dibatana.

Tiilego ya Elektroniki

Sebakeng sa go betša maloko wa ditau ka kampeng ya gago go hlaelelago dibatana, balemi ba bjale ba ka reka elektroniki ya mohlakatse ye tiilego, tša go swana le Skaapwagter, ye e ntšhago selo sseo se tshwenyago dinko tša dibatana eupša gape e ntšha selo sa maemo a godimo seo se tšhabišago dibatana. Go thwe modumo ga o kwagale go batho le dinku, eupša go dibatana.
Didirišwa tše di kgontšhago mo maemo a se nago moya gomme ga a swanelwa go bonwa bjalo ka tharollo e le noši, eupša karolo ya taolo.

Dithibelo tša Kgale

Sebakeng sa go reka didirišwa tše turago, balemi ba ka diriša diradio go hlola medumo ye fapanego mo mafelong ao a fapanego ka sekhutlwaneng ba šutiša bošego bo bongwe le bo bongwe. Se se ka phethwa ka leano le, ka go bea mmala wa serolwane, namune le mabone a mašweu. Predation Management Forum, ba eletša balemi go šomiša dilo tše dikgwedi tše tshelela gomme ba khutšiše kgwedi e tee.
Didiriša tša monkgo ga di a swanelwa go šomišwa go feta dibeke tše di selelago, go thibela dibatana go tlwaela menkgo, o swanetše fo fetola o šomiše le didiriša tša medumo. Didirišwa tša medumo ga di a swanelwa go šomišwa go feta dibeke tše hlano ka nako e tee, le gona e sego kgauswi le maribiši goba go tsebišwa bomankgagane. Di swanetše gape go fetošwa le tše dingwe.

Dithereka

©Roger de la Harpe
Tsela ye nngwe go šireletša diruiwa ke ka go leletša o ge di le mathateng. Go na le ditharollo tša go fapafapana tšeo di hlomilwego, kudukudu ka sebopego sa GPS Tracker yeo e loketšwego mo app ya mogala wa molemi.
Collar e bewa mo mohlapeng wa phoofolo ye nngwe. Go lebelela phoofolo ye go tla fa taetšo ya seo o ka se dirago, ka ge diphoofolo tša mohlape, ka tlwaelo di phela mmogo ka dihlopha. Gantši setlabelo se romela molaetša/SMS goba, goba se dira modumo ge go na le mesepelo ye e sa tlwaelagago. Ka mantšu a mangwe, ge phoofolo e no thoma go kitima. Collars ga e thuše fela ka taolo ya hlaselo, eupša gape e ka thuša le go thibela bohodu bja leruo. Gantši balemi ba diriša dithereka tša go fapana go hlakahlakantšha mahodu a diruiwa.

Collars tše Dingwe

Collars tša tšhireletšo di ka šomišwa go diphoofolo tše di lego kotsing dikgwedi tše tshela go di šireletša go dibatana tšeo di hlaselago mo molaleng. Šomiša collars tša go fapan, bjalo ka medumo, menkgo le mabone a ka dirišwa. Cdi ollars šoma bokaone ge di fetošwa le tše di nngwe.

Legora la Mohlagase

Tšhomišo ya theknolotši ye mpsha le Legora la mohlagase e ra gore balemi ga ba sa hlwa ba sepela polase ka moka go hlaola mathata. Eupša, bjale ba laetšwa ge go na le mathata ebile ba fiwa le lefelo leo go na lego mathata. Eupša go lekola magora go sa le bohlokwa kudu gore theknolotši ye e šome ka tshwanelo.

Translated by Lebogang Sewela