Kubhalwa Kwetintfo Tetingulube

Balimi bangayekela tingulube titihambele bangatiphi kudla lokutsengwako noma emaphilisi, kepha loku kukahle etingulubeni letingasito tebhizinisi, nangabe tibhalisiwe ne Department yetekulima, forestry fisheries phindze ihlalwe ihlolwa ngumuntfu longumhloli lotimele, njenge South African Meat Industry Council.
Nangabe kute umtsetfo logadze loku, tinyenti tinchazelo taloku, kepha nguloku lokufanele ukwati:

Lokukahle etingulubeni letinsikati

©Glenneis Kriel
Tingulube letinsikati betijwayele kutsi tihlaliswe todvwa umatikhulelwe, loku bekutsiwa kusita kutsi tingaphunyelwa sisu. Kudla lokukahle etingulubeni letinsikati kubhaliwe lapho khona letingulube tihlala sikhatsi lesincane etindlini tato – kute tikhone kwatiwa njenge ‘woolworth sow friendly label’, tingagcinwa endlini evikini lekucala tikhulelwe, kepha tingagcinwa lapho emaviki langu8 kute tatiwe njenge ‘PicknPay label.
Emuva kwaloko letingulube letinsikati letikhulelwe tiyahlanganiswa tibe nendzawo lenyenti yekuhamba tingakahambiswa tihlukaniswe nakusele liviki kutsi titale. Noma kukhona labangavumelani nekusebentisa ema farrow crates, balimi labanyenti netinkapane letisebentisa lendlela tivumela tingulube letinsikati nebantfwana babo kutsi bahlale lana emaviki lasitfupha.
Lenkhulumo ye farrow crates kutsi, yenta bantfwana bengulube bakhule kahle futsi abemancane ematfuba ekutsi bafe. Ngoba kulula kutinakekela, kuvikela tingulube tinganyatseli labantfwana futsi kwente siciniseko kutsi labantfwana bengulube bafudvumele phindze batfola libisi lelanele.
Titolo tinaleminye imitsetfo lekufanele ilandzelwe kute yatiwe ngalona mbalo. Loku kujwayele kuhambelana nekuphatfwa kwetingulube, kutsi umlandvo wato uyabonakala, kutsi tiphilile yini nekutsi dokotela wetilwane utibonile yini, kudla kanye netindlu letihlala kuto kanye nekutsi tihanjiswa kanjani natiyiswa kobulawa.

Tingulube letitikhulelako

©Glenneis Kriel
Tingulube letitikhulelako nguleti letingakavalelwa, esikhatsini lesinyenti tidliswa ngaphandle futsi tijwayele kuhlangana nelidzaka.
Tinyenti tinchazelo taloku, labanye balimi basebentisa indlu kumaviki lasitfupha kuphela kunciphisa kutsi tingulube tingafi.
Tingulube ngeke tiphile ngekudla letitittfolela kona kuphela.

Letifuyiwe

Leti tingulube letifuyiwe kujwayele kuba nguleti letikhuliswe ngaphandle, kudla kwato lokunyenti tiyatitfolela kepha tiphindze tiniketwe tindlubu, umbila nekudla lokulungisiwe.

Umcuba noma lokuvundzile

Bantfu labatimisele ngalena ndlela batowenta siciniseko kutsi loku kusebentiswa etingulubeni letitikhulelako endzaweni lekahle etingulubeni letinsikati letikhulelwe, nekutsi leti tingulube titfole kudla lokuvundzile nekudla lokwatiwako kanye nemitsi. Emaphilisi esikhatsini lesinyenti akavumeleki, ngaphandle ngabe simo sibhedza kakhulu.

Inyama yengulube 360

©Glenneis Kriel
Inyama yengulube 360 yindlela ye South African Pork Producers Organisation labayisebentisa kubona kutsi inyama isesimeni lesikahle. Yabhaliswa ne Department yetekulima, Forestry and fisheries nga 2015 phindze yenta siciniseko kutsi nyama isesimeni lesikahle.
Loku kuhambelana nekubuka kutsi kudla kukahle, kuhlobile, kunakekela tindlu tetingulube, kuphepha kwetilwane, kugcina emabhuku lakahle, lokhona kuwalandzela umlandvo wawo, kuvikela tilwanyana, kudla lokusezingeni lelikahle, umcuba nemanti, kuhanjiswa kwetilwane kanye nekusebentiswa kwemitsi.
Balimi bangenelela lenandlela ngekudzandza kwabo. Kufanele babonane nadokotela wetilwane lowatiwako, lotohlala njalo avakasha eplazini, akubonise phindze abuke leliplazi nekutsi tingulube titaliswa kanjani, ahambisane nemigomo ye Pork360.
Lawa maplazi ayahlolwa njalo ngemunyaka, ngumuntfu lotimele khona kutotfolakala imiphumela lekahle.

Translated by Thandokuhle Motha