Ukufakwa Imikhiqizo Eyenziwe Ngenyama Yefarigi Amalebuli

Abafuyi bangavumela iimfarigi ukuzulazula ngokutjhaphuluka basebenzise nokudla okulungiswe ngamasotja nanyana ama-antibiotic, kodwana imikhiqizo yaso ngeze yaba ngeyenziwe ngaphandle kwamakhemikhali, nanyana ekhuliswe emadlelweni emalebulini. Nange amalebuli kanye nemithetho yayo itloliswe nomyango wezolimo,-Department Agriculture, Forestry, Fisheries beyihlolwe ngasosoke isikhathi mhloli wencwadi ozijameleko, ofana newe-South African Meat Industry Company 'SAMIC'.
Lokha nakunganamthetho olawula ukusetjenziswa kwamalebuli, kungaba nokuwatlhadlhula ngendlela ezintathu, nayi imithetho yayo ejwayelekileko.

Itlhadlhulani Ilebuli Etlolwe-Sow Friendly?

©Glenneis Kriel
Iimfarigi ezisikazi gade zivalelwa embayeni zazo zize zibelethe, ngombana gade kukholelwa bona lokhu kurhelebha ukobana zingapholoji. Ilebuli etlolwe -sow friendly itlhadlhula nanyana isetjenziswa emfarigini ezikhiqizwe ngesistimu lapha iimfarigi ezisikazi zihlala kancani emahogweni-okobana zilungele bona zifakwe elebulini ye-Woolworth etlolwe-sow friendly, kulokha nazivalelwe ehogweni iveke yinye kwaphela ngemva kokobana zimithe, ukuze zikhwalifaye nanyana zilungele amalebuli wevikili le-Pick n Pay kufanele zivalelwe iimveke ezibunane.
Ngemva kwalokho, iimfarigi ezzisikazi ezimithi ziyahlanganiswa bese ziyatjhatjhululwa zikwazi ukuzulazula ngaphambi kokobana zifuduselwe emakhreyidini lapha zibekwa ngayinye ngaphambi kokobana zibelethe. Lokha kunabanye abantu abangakhambisani Nokusetjenziswa kwamakhreyidi, ubunengi babafuyi kanye namabubulo asebenzisa ilebuli le ukuvumela iimfarigi ezisikazi kanye namaputwana wazo kobana zihlale lapha iimveke ezingaba sithandathu, zizezilisiswe ibisi. Ukuphikisana ngokufana iimfarigi emathreyidini kukobana kuphungula ukufa kwazo, ngokwenza bona kube lula ukuzitlhogomela, iimfarigi ezisikazi ezigadangi abentwabazo begodu kuqiniseka bona iimfarigi ezincani zifuthumele ngokwaneleko ukuthola umthombazo webisi.
Abarhwebi bavamise ukuba nezinye izinto ebakhiqizi abazitlhogako begodu abakhiqizi kufanele bakhambisane namalebuli wabo. Lokhu kuhlotjaniswa nezehlalakuhle zenlwane, ukuthola bona imikhiqizo ivela kuphi, zepilo zenlwane kanye nokulatjhwa bodorhodere benlwane, istandadi sokudla kanye nesezindlu kanye nokuthuthwa nokuhlatjwa kwazo babantu.

Imikhiqizo Ye-free Range Ekhamba Ngokutjhaphuluka

©Glenneis Kriel
Iimfarigi ze-free range zitjho bona azikavalelwa zikhamba ngokutjhaphuluka, kodwana zidla ukudla okungaphandle. Le ngenye ihlathululo hlangana kwezinengi, lokha abanye abafuyi basasebenzisa amahogo kuze kufike iimveke ezisithandathu ukuphungula ukufa kwemfarigi. Iimfarigi ngeze zarhona ukuphila ngokudla kwemadlelweni kwaphela, njeke kutlhogeka bona zithole nokudla kokungezelela.

Ezikhuliselwe Emadlelweni

Amadlelo asetjenzielwa iimfarigi ezikhuliselwe ngaphandle zidla emadlelweni, ukudla kwazo okunengi kuvela emadlelweni kodwana nakungezelelwa ngamabhala, isphila kanye nokunye ukudla okuphekiweko

Ezikhuliselwe Ngaphandle Kwamakhemikhali

Abantu abazimiseleko ngelebulu bangatjho bona isetjenziswe emfarigini egade zikhamba ngokutjhaphuluka kwaphela nokobana iimfarigezo zingathola ukudla okukhiqizwe ngaphandle kwamakhemikhali kwaphela begodu kube kukudla nenhlahla ezitlolisiweko kwaphela. Ama-antibiotics akakavumeleki, ngaphandle kwalokhu kubujamo obumbi khulu. Akusetjenziswa ama-hormones nanyana nganjani lokha nakukhiqizwa iimfarigi eSewula Africa, ezikhiqizwe ngama nanyana ngaphandle kwamakhemikhali.

I-Pork 360

©Glenneis Kriel
I-Pork 360 sitifikeyidi esiqinisekisiweko sekhwalithi Sehlangano nyabakhiqizi benyama yefarigi eSewula Africa. Satloliswa nomyango wezokulima - Department of Agriculture, Forestry and Fisheries ngonyaka ka-2015 begodu siqinisekisa bona abathengi kanye nabarhwebi, kobana ukhiqizi uba nomkhiqizo ongatkhugulukiko okhambelana nezinye iintandadi ezitlhogakalako.
Lokhu kuhlotjaniswa nestandadi sokuphepha sokudla, sokuhlwengeka kanye netlhogakalo yehlwengeko, ukutlhogonyelwa kwezindlu, zehlalakuhle yenlwane, ukubeka amarekhodi, ukutholwa kwawo, imithetho elandelwa emaplasini lokha nakukhiqizwako, ukulawula iinunwana, ikhwalithi yokudla, i-biosecurity, umanyoro kanye namanzi, ukufuduswa kwazo kanye nokusetjenziswa kwenhlahla nokugonywa.
Bayazithndela ukuzibandakanya kusistimu le abakhiqizi. Kufanele babe bodorhodere benlwane abasemthethweni abahlala bakweriyela, bebaphana iinyeleliso bebahlole iplasi kanye nama-document we- n-house Standard Operating Producers ukobana ayakhambelana nemithetho ye-pork 360 na. Iplasi lihlolwa qobe nyaka mhloli ozijameleko ukuqiniseka bona iintandadi ezibekiweko ziyalandelwa.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana