Feletšego ya Ditšweletšwa tša nama yaKolobe

Balemi ba ka go dumelela go swana le go sepela ka tokologo ya bona ka ntle le go šomiša lotso dianthipayothiki ga dijo goba ditšweletšwa tša bona, eupša ke na le maswanedi a go hwetša free-range, goba go hloma mafulo a reared, ge sešupo gammogo le mananeo a tšweletšo ya tšona di ngwadišitšwego le Kgoro ya Temo, Kagodikgwa le Boruahlapi le nako ke Molekodipharephare lekodišišwa ke bahlakiši ba dipuku tše di ikemego, tša go swana le nama ya Khansele ya Afrika Borwa.
Ge go hlokega ga molao wo o laolago tirišo ya go bala, go na le ditlhathollo tše di fapafapanego tša bona, eupša ke mo go latelago: kakaretšo ya melawana

Bjetšego

©Glenneis Kriel
Sows ba ka o tee fela go rekišetša ka gestation lebakeng la dibeke tše 16, ka lebaka la gore e be e dumetše go thuša go thibela miscarriages. Go ⠀ œ gaša friendly⠀  dijo se se šomišwago nama ya kolobe e tšweleditšwego ka tsela ya sows fetša nako ye nnyane kudu go rekišetša ⠀ “ go na le maswanedi a go gaša woolworth ba sešupo, ba ka no ba fela ka go rekišetša nakong ya beke ya mathomo ya go duša, mola e le gore di ka bewa go ya go dibeke tše seswai go na le maswanedi a go picknpay sešupo.
Morago ga fao, bao ba imilego sows di grouped mmogo le na le tokologo ya go feta le pele ga ge ba ka go boledišana le batho ba ka o tee ka makase farrowing beke pele go fa matswalo. Le ge e le gore go na le dihlopha tša bao ba kgahlanong le tšhomišo ya farrowing makase, bontši bja balemi ba le dikhamphani se se dumelela sows le piglets go dula go ya go tše tshela, go fihlela ge piglets di di tshwešitšwego tšeo di lego gona.
Kgopolo ya go farrowing makase ke gore go diphoofolo ka kudu go fokotša piglet a mantši, ke go fokotšeng ga taolo, go thibela go tšwa go sows crushing piglets piglets ye e lekanego le go netefatša gore go ba le phihlelelo ye kaone go mothopo wa maswi.
Ka tlwaelo molaetša retails tše dingwe le go feta fao batšweletši ba swanetše go obamela go na le maswanedi a go bala. Ka kakaretšo, tše di amanago le diphoofolo, traceability, maphelo a diphoofolo le ditšweletšwa tša diphoofolo tše di tsebegago ya furu le melawana ya kago ya dintlo tša batho le gammogo le polao.

Mehutahuta ya Mahala

©Glenneis Kriel
Se se ra gore mehutahuta ya dikolobe ga se fela ka enclosures, eupša kudukudu go fepiwa sedirišwa mme ka tlwaelo di phihlelelo go leba Paddocks.
Go na le mehutahuta ya tlhathollo, le ba bangwe ba sa go šomiša farrowing ga go dibeke tše tshela go fokotša piglet a mantši.
Dikolobe ka se kgone go kgotlelela ka furu goba mafulo a nnoši, gape e swanetše go amogela tlaleletšago furu.

Mafulo a Botšišwa

Mafulo a botšišwa ka kakaretšo e dirišwa go swana le gore di dirilwe ka ntle, ka mafulong a ona a tla go tšwa go ja furu eupša gomme ba tlaleletšwa ka menawa, mabele le tša dijo.

Manyoro

Batho bao ba ka nnete ke gore se se tla nyaka gore ke fela free-range dikolobe ka sow-friendly ya tšweletšo le gore dikolobe ka amogela organically tšweletšwa le go ngwadišwa le dihlare. Dianthipayothiki di se tša dumelelwa, ntle le ge e le ka fase ga maemo a mašoro. (ga go hormones di dirišwa ka tsela efe goba efe ya kolobe ya tšweletšo ka Afrika Borwa, e ka ba dibolang.) goba aowa

Nama ya kolobe 360

©Glenneis Kriel
Nama ya kolobe 360 ke Netefatšo ya Boleng ya bohlatse bja Afrika Borwa go ya ka Mokgatlo wa batšweletši ba nama ya kolobe. Go ngwadišwa le Kgoro ya Temo, Kagodikgwa le Boruahlapi ka 2015 le ditiišetšo go bareki le lefapha la kgwebo ya gore motšweletši a e sepelelanago le tšweletšo ya tshepedišo yeo e sepelelanago le maemo a minimamo a a itšego.
Tše di amanago le maemo a polokego ya dijo, sanitary le dinyakwa tša maphelo, dintlo, diphoofolo, go boloka dipego, traceability, Dipolaseng mekgwa ya tšweletšo, disenyi, le furu ya boleng bja meetse, biosecurity, mmutedi le taolo ya meetse, dinamelwa le tirišo ya dihlare le di.
Batšweletši ba swanetše go kgatha tema ka go kgetha. Ba swanetše go ba le bao ba dumeletšwego bao ba etelago consultant diphoofolo kgafetšakgafetša, go eletša le go sekasekwa le ditshepetšo tša tšweletšo le batšweletši ba ba šomago go ya ka maemo a botlalonyana le 360, nama ya kolobe. Dipolaseng tše di ikemego lekodišišwa ke bahlakiši ba dipuku tša ngwaga ka ngwaga ka moswaradipuku go netefatša gore go ba le maemo a fasefase a beilwego a a latelwa.

Translated by Lawrence Ndou