Impala Lily
Imbali ye Impala

© Roger de la Harpe
Impala Lily.

Ligama

Impala Lily (Imbali ye Impala), Desert Rose (Imbali ye Lihlandze) noma Sabi Star (Inkhanyeti ye Sabi)

Ligama Lelathini

Adenium multiflorum – Southern Africa (Imbali lengiyona ye Impala)
Adenium obesum – Emphumalanga nase Nyakatfo ye Afrika (emacembu latiwa ngetimbali telihlandze)

Inchazelo

Imbali ye Impala iphuma timbale ikakhulu ngenyanga yaKholwane, kepha iphindze ichakaze ngekuphela kwenyanga yeNyoni etindzaweni lapho ikhuliswa khona. linani lembali lingaba ngephansi noma ngetulu kwema cm lasihlanu ngekweca.

Indzawo

Imbali ye Impala (Adenium multiflorum) imila enyakatfo ye KwaZulu-Natal, emphumalanga yeMpumalanga kanye nase Limpopo, Swaziland, Mozamibique kanye nase Zimbabwe bese ichubekela emphumalanga nase nshonalanga yetindzawo letishisako eAfrika kuya eMalawi nase Zambia.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lembali ye Impala yimbali levelako noma lebonakalako lecatsaniwe ne baobab. Lesihlahla sicuketsise iphoyizini leyiyingoti etilwaneni noma tingakavami kudliwa tilwane.
Lephoyizini isetjentiswa ngema Bushmen njengephoyizini lebayisebentisa etinhloko tetikhali tabo, noma ivame kuhlangahlangana nephoyizini waletinye tihlahla noma titjalo.