Impala Lily

© Roger de la Harpe
Impala Lily.

Igama

Impala Lily, Desert Rose or Sabi Star

Igama lesi-Latin

Adenium multiflorum – eSewula ye-Afrika [yi-Impala Lily yamambala]
Adenium obesum –ePumalanga kanye neTlhagwini ye-Afrika [imihlobo le yaziwa njenge-Desert Rose]

Ihlathululo

Athela nofana atlhurha khulu ngenyanga kaVelabahlinze, kodwana kesinye isikhathi atlhurha ngokukhamba kwesikhathi phakathi nenyanga yakaKhukhulamungu eendaweni lapho litjalwe khona. Ubukhulu bethuthumbeli bubalelwa ku-± 5 cm across.

Indawalo yemvelo

Ithuthumbeli i-Impala Lily [Adenium multiflorum] likhula etlhagwini ya-KwaZulu-Natal, epumalanga ye-Mpumalanga kanye ne-Limpopo, Swaziland, Mozambique kanye ne-Zimbabwe, ukuyela epumalanga kanye netjhingalanga yen-tropical Afrika ukuyokufika e-Malawi kanye ne-Zambia.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Ithuthumbeli linamandla wokudosa amehlo tle begodu lokho kulenze laqathaniswa nelibizwa nge-miniature baobab.
Ithuthumbeli limumethe itjhefu eyingozi eenlwanini zekhaya, nanyana zingakavami ukulidla nje.
Itjhefu le isetjenziswa babantu bomhlobo wama-Bushmen njengetjhefu ebayifaka eenhlokweni zemikhonto ebazuma ngayo, nanyana kesinye isikhathi bayihlanganisa netjhefu yakesinye isimilo nje.