Hartmann's Mountain Zebra
Lelidvuba le Hartmann’s Mountain

© Peter Delaney

Ligama

Hartmann’s Mountain Zebra (Equus zebra hartmannae)

Kutiveta Kwalo

Awukho umehluko lomkhulu emkhatsini walelidvuna nalelisikati, ngaphandle kwekutsi lamadvuna ayesindza ngesikali lesingu 298 kg, nawucudzanisa na 276 kg welesifazane. Emadvuba lamadvuna langetulu kwemunyaka wesikhombisa ngebudzala, angakala 343 wema kg. Emadvuba lamadvuna angu 1.5m emahlombe, nemusila longu 500m ngebudze nemadlebe langu 280mm ngebudze.

Kuze akhone ngalokuncipha kwetindzawo letinematje, emasondvo aleti tilwane akhula ngekuphangisa. Umehluko emkhatsini walesilwane naleso sase Cape Mountain bukhulu bayo, kwekugcina kutsi yincanyana. Kunendlela yalemigca lehhwabile ye Lidvuba le Hartmann’s levulekako kunaleyo yelidvuba lase Cape Mountain.

Kudla Kwawo

Njengaletinye tilwane letifana nemahhashi, lesisilwane sihambisa sikhatsi saso ngekudla tjani lobukhulako. Lendlela yekudla tjani lobukhulako ivama kulandzela indlela yendzawo, lebheka lapho indlela lemagimbigimbi iyakhona.

Kwakhiwa / Kwentiwa

Lidvuba akusiso silwane lesinesikhatsi sekuhlanganiswa ngoba emadvuba lamancane angatalwa ekuhambe kwemnyaka, noma kubukeka ngatsi tibamba ngetikhatsi tetimvula. Emadvuba esifazane atala kwekucala nakanemunyaka wesitsatfu ngebudzala. Emadvuba lamancane akala 25 kg nakasandza kutalwa. Sikhatsi lasimitsako tinyanga letilishumi nakubili. Lamancane anenombolo lenkhulu yekuphila, kumbe kwentiwa kutsi lamadzala esilisa lasemhlambini ayawavikela lawo lamancane kubatingeli. Emadvuba esilisa abanemndlandla wekulala nakaneminyaka lemitsatfu ngebudzala.

Kutiphatsa Kwawo

Emkhatsini wenombolo yawo kunemacembu lamabili lehlukene, imihlambi lehlanganiswako nalicembu lalamadvuna. Kungahlanga kwawo kufaka lidvuba linye lelidvuna nencumbi yemadvuba esifazane, bantfwana ne ndlela lababekwa ngayo ngebumcoka bawo.

Indzawo Yekuhlala

Ngekubamba kancane ngaleligama lelishiwo sonkhe sikhatsi, lidvuba le Hartmann’s mountain litsatsekile ngendzawo lembi, tintsaba letivulekile, lelapho imihlambi itsembela etindzaweni letinemanti lahlala akhona netjani lobunengi lokutochuba inombolo yalawo lamitsi.

Lapho Atfolakala Khona

Lonamndeni wemahhashi utfolakala etigodzini letisemahlanzeni langakomi kakhulu lase western yase Namibia, lelapho iyatfolakala nase Angola. Kukhona kungakhuli kwayo esifundzeni saseKunene leseningizimu nase Mpumalanga, njengoba kukhomba kubalave. Kwanyalo inombolo icabangeka ku 13 000.

Ingucuko Yemphilo

Weaning (Kulunylwa)
Tinyanga letilishumi
Sigaba sekukhula
Iminyaka lemibili

Sikhatsi Sato Sekuphila

Kungaba iminyaka lemashumi nesihlanu ngebudzala (25 years).

Sikhundla

Lelidvuba le Hartmann’s mountain njengesilwane lebekwa ngekungabi sengotini, kanye ne E.z hartmannae ne E. z zebra iwela ngaphansi kwalalamanye.

Luhla Lolutsetfwe

Kunemugca locinile wemcabango walovikela tilwane kutsi lidvuba lase cape mountain nelase Hartmann’s Mountain afanele ahlukaniswe ngenca yendlela lahlala ngayo kepha lufuto lwawo likhomba kutsi ayavana.