Hartmann's Mountain Zebra
Pitse ya thaba

© Peter Delaney

Leina

Pitsi ya Thaba (Equus zebra hartmannae)

Ponalo

Tše tshadi le tše tona ga difapane kudu, ke fela gore tše tona di na le boima ba go lekana le dikhilometere tše (298), go fetiša tše tshadi tšeo dikalago dikhilometere tše (276). Tše tona tša go feta mengwaga ye šupago di kgone kala boima ba go lekana le dikhilometere tše (343). Magetla a tše tona a kala dimetere tše (1.5), mosela o kala dimillimetere tše (500) ka botelele le ditseba tša go lekana le dimillimetere tše (280.

Ditlhako tša mohuta wo di gola ka pele kudu gore di kgone go kgogolego. phapano gare ga Pitsi ya thaba le Pitsi ya Kapa ke bogolo fela, Pitsi ya kapa ke e nnyane go fetiša Pitsi ya thaba. Go na le mokgwa gore methalo ye bofefo ya Pitsi ya Thaba e be bulege go fetiša ya Pitsi ya Kapa.

Dijo

Phoofolo ye e phela ka go ja mehlare go tshwana le (equids), e phela seripa ka go ja. Tsela ya go ja e šomiša tumela ya kimollo ya lefelo, tšwetšopele ya go ja mehlare e na le go ba ka zig-zag.

Pelego

Mohuta wo ga ona sehla sa go belega ka ge dikgona go belega ngwaga ka moka e fela go na le go ba le ntlhora ka nako ya pula. Tše tshadi di thoma go belega ka mengwaga ye tharo. Tše tshadi di kala dikholomere tše (25) ka pelego. Nako ya go duša e tšea dikgwedi tše lesomepedi. Bana bao ba belegilego ba phela sebaka se se telele ka lebaka la gore di kgona go boloka tše nnyane gore dibata di seke da di hwetša. Tše tona di kgona thobalano ge di nale mengwaga ye tharo.

Boitshwaro

Ka setšhabeng sa diphoofolo tše go na le dihlopha tše pedi sa kgwerano, tšona di bitšwa breeding herds le bachelor groups. Breeding groups di na le tše tona, tše dilego noši le tše tshadi ka bontšhi e bile di na le sekgwarano sa go fapna.

Lefelo

Gantšhi di bitšwa ka leina la seboa, dipitsi tša thaba ditlwaetše dithaba tša go senyaga kua magomo a phela mafelong a go ba le meetsi a mantšhi le bjang bo bontšhi gore dikgone go ja.

Moo di dulang gona

Di hwetšegala kua mafelong a go swana le western semi-arid regions tsa Namibia, le kua Angola. Ga di sa phatlalatšiwa mafelong a go swana le bjalo ka ge e bontšitšwe mo mmepeng. Gonabjale seemo sa setšhaba sa sona ke 13 000.

Bophelo

Weaning
Dikgwedi tše lesome

Tobalano

Mengwaga ye mebedi

Mengwaga ya go phela

Mengwaga ye masomepedi thlano

Maemo

Mohuta wo wa diphoofolo o eletša o le kotsing le E. z. hartmannae le E. z. zebra di ka tlase ga karoganyo ye.

Lenane dintlha

Go na le mongano yo mogolo go tswa go (conservationists) gore Dipitsi tša thaba le Dipitsi tša Kapa di swanetse go kgaogana e be Pitsi ya Thaba e swanetsa go kgaoganywa ka lebala la lefelo la yona, e fela genetics e bontšha gore ka bobedi ba tšona di a tswalana.