Hartmann's Mountain Zebra
Iduba Lentaba

© Peter Delaney

Igama

Iduba lentaba (Equus zebra hartmannae)

Ukwakheka

Akunamehluko omkhulu kangako okhona phakathi kwamaduba asikazi naduna, ngaphandle kokuthi lezo eziduna zinesilinganiso sobudisi esimakhilogremu amakhulu amabili namasumi alithoba nobunane (298 Kg), kuthi azikazi wona abe nesilinganiso sobudisi obumakhilogremu amakhulu amabili namasumi alikhomba nesithandathu (276). Amaduba amadala esele aneminyaka elikhomba nangaphezulu yobudala, angaba nesilingsaniso sobudisi obungabalelwa emakhilogremuni amakhulu amathathu namasumi amane nantathu (343 Kg).
Isilinganiso sobude obuphakamileko obungaba yimithara yinye nahlanu (1.5 m), umsila omude ngamamilimithara amakhulu amahlanu (500 mm) kanye neendlebe ezide ngamamilimithara amakhulu amabili namasumi abunane. Ukwenzela bona ikghone ukuphila lula eendaweni ezimadwala, iinqatha zeduba zikhula msinyana khulu. Umehluko okhona hlangana namaduba weentabe zeKapa (Cape Mountain Zebra) nalomhlobo (Hartmann's Mountain Zebra) kukuthi amaduba weentaba zeKapa anomzimba omncani nakamadaniswa nalomhlobo. Amaduba womhlobo we-Hartmann anemida ebonakala idege nofana enabileko.

Ukudla / idayethi

Njengayo yoke imihlobo yeenlwani zomndeni weempera, amaduba aqeda isikhathi esinengi adla utjani emini. Iindlela adla ngayo utjani ivamise ukukhamba mabombezombe ngokulawulwa madwala lapha avamise ukulandelela utjani khona.

Ukuzala nokukhulisa

Amaduba akasizo iinlwani ezizala ngesikhathi esisodwa, amafollijani avamise ukuzalwa unyaka nonyaka, kodwana inengi lawo azalwa khulu ngesikhathi sokuna kwezulu. Amaduba asikazi azala kokuthoma nakaneminyaka emithathu yobudala, ngemuva kwesikathi sekambiso yokumitha esiziinyanga ezilisumi nambili. Amafolijani azalwa anesilinganiso sobudisi esimakhilogremu amasumi amabili nahlanu (25 Kg). Umhlambi wamaduba udlala indima ekulu ukuvikela amalofolijiana eembandaneni eziyingozi nezingawabulala ziwadle. Amaduba aduna athoma ukulungela ukujarha eminyakei emithathu yobudala.

Ukuziphatha kwawo

Emhlambi yamaduba kuba nomhlambi wamaduba aziintjhimani Kanye nalawo azalako nofana asikazi. Umhlambi wamaduba asikazi afaka hlangana iduba elilodwa eliduna nekungilo elikhulu nelibusako nofana elijarhako.

Ikhaya lawo

Umhlobo wamaduba utholakala eendaweni ezinamatje, eentatjaneni eziphakamileko nemirhobeni, begodu lapho kunomthombo ohlala unamanzi nomango onotjani obunengi ukwenzela bona zikwazi ukukhulisa kuhle.

Lapho atholakala khona

Umhlobo lo wamaduba atholakala khulu eendawe ezinoburhalawumba zetjingalanga yenarheni ye-Namibia, ukuyela enarheni ye-Angola. Abonakele emebheni bona akasabali ukusuka esiFunden seKunene ese-Sewula kanye nepumalanga yesifundesi. Isibalo sazo silinganiselwa eenkulungwaneni ezilisumi nantathu (13 000).

Ihlelo lepilwawo

Ukuphuhliswa ukumunya - 10 months
Ukulungela ukujarha/ukujarhwa - 2 years
Isikhathi esilindelekileko sokuphila - At least 25 years
Ubujamo/ isikhundla - The Hartmann's Mountain Zebra as a species is classified as endangered, with both E. z. hartmannae and E. z. zebra falling under this same classification.

Ibuthelelolwazi lemangweni wawo

Kuneemibono ezwakala khulu yabantu abagcina iinlwani yokuthi umhlobo wamaduba we-Cape Mountain Zebra kanye newe-Hartmann's Mountain Zebra. Kufuze ahlukaniswe ngabonobangela bokuthi ahlala nofana avela eendaweni ezihlukileko kodwana izitho zefuzo ziqinisekisa bona imihlobo le yombili ihlobana khulu.