Hammerhead Sharks
Shaka wenhloko yelisaha

© Jean Tresfon

Ligama lemndeni lelatiwako

Shaka wenhloko yelisaha

Letinye kulomndeni

Scalloped, kidney-headed, Southern, Bronze

Ligama lesayensi

Sphyrnidae

Linani

Ingangemamitha lasitfupha

Kutiveta

Kuma kwalenhloko kuchaza sento satotonkhe letinhloko letinkhulu. Inhloko yona ipatalele kanye nemehlo nemphumulo ekugcineni kwalelisaha/sandvo’ noma lisaha.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Sphyrnidae ifaka tinhlobo letimbili kanye nemacembu lasiphohlongo. Lwandle loluvulekile/emanti. Lelisaha lisetjentiselwa kufumfutsa, ekuyalukeni/kunyakata phindze nekugcilata letinye tilwane. Ngalesinye sikhatsi tibonwa ngetikolwa/ngenombolo lenkhulu lengaba likhulu ngatinye. Tingakhulisa libala umatiba semantini lamancane sikhatsi lesidze. Timfishi tenhloko yelisaha tingumndeni loyingoti. Titala letincane timfishi lesetivele tibhadlile ngaphandle kwekukhokha emacadza. Tikhokha letincane kusuka kuletilishumi nesihlanu kuya kumashumi lamatsatfu.

Kudla kwato

Tidla lokuhlukene lokunengi kwetimfishi, emaskates kanye nema rays, tilwanyana letiselwandle temtimba lomudze kanye nema octopus, tilwanyana letincane tasemantini kanye naletinye tilwane. Tiyaluka/titingela kakhulu tilwane letingetulu.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza elwandle mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Great hammerhead; Inhloko yelisaha lenkhulu
Sphyrna mokarran
Smooth hammerhead: Inhloko yelisaha leshelelako
Sphyrna zygaena
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini