Hammerhead Sharks

© Jean Tresfon

Igama lomndenazo elijayelekileko

Hammerhead sharks

Ezinye zakwabo

Scalloped, Kidney-headed, Southern, Bronze

Igama lesayensi

Sphyrnidae

Ubukgulu

Ingakhula beyibe mamitha asithandathu

Ikambiso yokufanisa

Ihlokwayo ngiyo eyenza ihlukaniseke lula kiyo yoke imihlobayo yama-Hammerheads. Ihlokwayo ipatalele emahlangothini kuthi amehlo kanye nepumulo abesesiphethweni sehloko eyihamura nofana i-cephalofoil.

Ilwazi elivamileko

Umndeni wama-Sphyrnidae wakhiwe mikhakhawo emibili kanye nemihlobo ebunane. Mhlobo ophila emalwandle avulekileko ukudlula eligwini. I-cephalofoil iyisebenzisela ukunukelela, nokulalela, ukukhamba kanye nokudlhayeza ukudla ezikubambako. Kesinye isikhathi zinokubonakala ngomhlambi omkhulu ongabalelwa ekhulwini. Zinokutjhugulula umbala zibe zotho njenge bhronzi nazihlezi emanzini atjhileko isikhathi eside. Zinjalo nje zimhlobo ipilwazo esengozini yokungatjhabalala. Zizala amadzinyana aphila begodu sele ahlume ngokwaneleko, ngokuba mhlobo oqoqselela ngendeni. Zinokuba namadzinyana angaba li-15-30.

Ukudla kwazo

Ziphila ngokudla imihlobohlobo yokudla efana neemfesi ezibizwa ngama-bony fish, skates, kanye nama-ray, squid kanye nama-octopus, crustaceans nokhunye. Zizuma khulu phasi esithomemi samanzi.

Ukusabalala kwazo

Zitholakala kiyo yoke imihlobo yamalwandle wobujamo obufuthumeleko umhlaba zombelele.

Imihlobazo ejayelekileko:

Great hammerhead
Sphyrna mokarran
Smooth hammerhead
Sphyrna zygaena
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini