Gemsbok

© Peter Delaney

Ligama

Gemsbok noma Oryx (Oryx gazelle)

Inchazelo

Le Gemsbok nguyinye yetilwane letisendzaweni letome kakhulu tala Ningizimu Afrika, tijwayele kuhlala emahlanzeni lapho kute khona emanti ekunatsa. Titfola emanti ekudleni letikudlako.

Where They Are Found

Titfolakala emahlanzeni ala Ningizimu Afrika: Ehlanzeni lase Namib, eKalahari, Gemsbok National Park kanye nasemareserves lamanye lasetindzaweni letifihlakele.