Filefish

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Filefish

Ligama layo lelinye lelatiwako

Silima, Ijakhethi yesikhumba noma Libhande

Ligama lesayensi

Monacanthidae

Linani

Tingangelikhulu nelishumi ngemasentimihta, silinganiso singemashumi lamabili emasentimintha.

Kutichaza

Incenye yangaphambili yalomtimba iyashona, itinika kuma lokufana nekwe tiangle. Umtimba wayo ucindzetelekile. Umgogodla wekucala mudze kakhulu. Luphiko lwemsila luncane (lubukeka lulufisha). Inhloko iyangekubayincane nemlomo lomncane kanye nelitinyo langembili. Ingashintja libala. Emabala lahlukene nemibhalo lebonakalako kwentela kubhaca. Lendvuna nalensikati tinemibala leyehlukene.

Satiso Sebantfu Bonkhe

Umndeni we Monacanthidae ufaka tinhlobo letimashumi lamatsatfu nakunye kanye nemacembu lamashumi layimfica nesihlanu. Titfolwa dvute nematje lasemantini, emachibini noma emiseleni. Letincanye tibhaca/titifihla etjanini lwelwandle. Tivame kutfolwa ngatimbili. Sikhumba/sigogo siliphepha lelisihlabatsi, kepha linika kuphakama egameni lalo. Tibonwa ngetulu kwemanti. Emacandza agadvwa Batali bobabili.

Kudla Kwato

Kudla kwato kuyehlukana kusuka kulutfo loluphilako kuya kulelinye leliphilako, kusuka etitjalweni letincane letihluma emantini noma dvute nemanti kanye netjani nelwandle kuya kutilwane letincane letite imigogodla letifana nema gorgonians kanye nehydrozoans. Letinye tilwane tisebenta ematjeni laligugu netilwane letincane letindanda ngetulu kwemanti.

Kusakata

Tivela ngetindlela tonkhe letishisako/letibandzako kanye nasetindzaweni letishisako letinelwandle mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Blacksaddle mimic filefish - (Paraluteres prionurus)
Harlequin filefish (Oxymonacanthus longirostris)
Honeycomb filefish (Cantherhines pardalis)