Filefish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Filefish

Elinye igama ebizwa ngalo

Foolfish, Leatherjackets or Shingles

Igama lesayensi

Monacanthidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha alikhulu nesumi, kodwana zijayeleke ngokuba masenthimitha amatjhumi amabili.

Ikambiso Yokufanisa

Incenye yomzimbayo yangaphambili ibanzi khudlwana, begodu ibonakala yakheke yaba zizincantathu. Inomzimba opataleleko emahlangothini. Umsilawo ethaya ngawo ubonakala umfitjhani. Ihlokwayo irhunyele nomlonyana omncani kanye namazinywana akheke njengesikero. Imibalayo inokutjhuguluka. Ziyahluka ngemibala kanye nokuhleleka kwesikhumba somzimbayo. Eduna nesikazi azinambala ofanako.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni we-Monacanthidae wakhiwe mikhakhawo ematjhumi amathathu nanye kanye nemihlobayo ematjhumi alithoba nahlanu. Zitholakala khulu eduze neemilo zemanzini, hlangana namarholorholo nofana emaphadlhukweni. Amadzinyanazo abhaqa hlangana notjani bemalwandle. Zivamise ukutholakala zikhamba ngambili. Isikhumba sazo, sizifanela nesanda yelwandle begodu lokho kuphakamisa khulu igama layo. Zibekelela phasi esithomeni samanzi. Amaqandazo ziwalusa zombili eduna nesikazi.

Ukudla Kwazo

Ukudla kwazo kuhluka ngokuya ngemihlobazo, ukusuka esimilweni semalwandle i-algae kanye notjani belwandle ukuya eenlwanyaneni ezincani ezinganamgogogdlha ezifana nama-gorgonians kanye nama-hydrozoans. Eminye imihlobazo iphila ngama-corals kanye nama-zooplankton.

Ukudla Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Blacksaddle mimic filefish (Paraluteres prionurus)
Harlequin filefish (Oxymonacanthus longirostris)
Honeycomb filefish (Cantherhines pardalis)