Cleaner Shrimp

© Johan Boshoff

Ligama Lemndeni Lelatiwako

Cleaner shrimp

Ligama Lesayensi

Alpheoidea

Linani

Lisuka ku 1,2m liye kumashumi lamatsatfu emasentimitha

Kutiveta

Inemtimba lomudze loncama lonebudze. Imilente yayo isihlanu. Sigaba sicinile sinesisu lesigobekako. Mabili emacembu langetiwe. Tinekuminyeka kulemilente lemibili lengembili. Imibala iyehlukahlukana nabovu, mhlophe kanye naluphuti logcamako kanye na phinki, mtfubi, nsundvu kanye naluhlata losasibhakabhaka lobukiwe.

Satiso Sebantu Bonkhe

Lomndeni lomkhulu we Alpheoidea ufaka tinhlobo letimashumi lamabili nakubili kanye nemacembu lalikhulu nemashumi lamabili nemfica. Lonamndeni lomkhulu ufaka onkhe ema shrimps. Tihlukile kunetinkhala. Leminye yalemindeni iphilisa kwaletisebentako taletinye timfishi ematjeni. Emacandza ato aselwandle lelivulekile.

Kudla Kwato

Tidla tilwane letiphila kuletinye tilwane, sikhumba setilwane letiphila kuletinye, lokuphuma etilwaneni letifile kanye netimfishi letincane.

Kuhambisa

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza kanye nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlabawonkhe.

Tilwane Letatiwako

Cleaner boxer shrimp
Stenopus hispidus
Durban dancing shrimp
Rhynchocinetes durbanensis
White banded cleaner shrimp
Lysmata amboinensis